Przetargi.pl
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska w roku szkolnym 2013/2014

Gmina Pobiedziska ogłasza przetarg

 • Adres: 62-010 Pobiedziska, ul. Tadeusza Kościuszki 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8977100 , fax. 061 8977124
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pobiedziska
  ul. Tadeusza Kościuszki 4 4
  62-010 Pobiedziska, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8977100, fax. 061 8977124
  REGON: 00053044200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pobiedziska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska w roku szkolnym 2013/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska w roku szkolnym 2013/2014.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349800000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pobiedziska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach