Przetargi.pl
Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowożenia uczniów na terenie gminy Jędrzejów

Gmina Jędrzejów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 861 010 , fax. 413 861 267
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jędrzejów
  ul. 11 Listopada
  28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 861 010, fax. 413 861 267
  REGON: 29100977400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umjedrzejow.pl , www.jedrzejow.eobip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowożenia uczniów na terenie gminy Jędrzejów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego, nieużywanego autobusu przystosowanego do przewozu dzieci (min. 29 miejsca siedzących + kierowca), rok produkcji minimum 2018. 2. Szczegółowy opis autobusu określono w załączniku nr 1 SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. 3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt: 1) przystosować pojazd do przewozu dzieci; 2) dostarczyć Zamawiającego pełną dokumentację techniczną samochodu, oraz dokumentację niezbędną do rejestracji i ubezpieczenia, w szczególności: a) kartę pojazdu (jeśli została wydana) b) świadectwo homologacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, c) świadectwo zgodności WE, d) instrukcję obsługi samochodu w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji, e) wykaz autoryzowanych stacji serwisowych, f) książkę serwisową w języku polskim; 3) przechować w depozycie pojazd w czasie niezbędnym do jego zarejestrowania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34120000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w rozdz. XIII pkt. 1 SIWZ. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a). pieniądzu; b). poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c). gwarancjach bankowych; d). gwarancjach ubezpieczeniowych; e). poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Nr 95 8493 0004 0210 0059 1221 0011 z dopiskiem „Wadium w przetargu na zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowożenia uczniów na terenie gminy Jędrzejów” Aby wadium wnoszone w pieniądzu było skutecznie ważne musi się znajdować na wyżej wymienionym koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, a tym samym wykonawca musi uwzględnić przy tej formie wnoszenia wadium czasookres operacji bankowych zarówno w banku wykonawcy jak i w banku zamawiającego (operacja bankowa dla uznania rachunku zamawiającego). Przy wpłacie wadium na konto bankowe należy uwzględnić wszelkie opłaty naliczane przez dany Bank. Zamawiający nie dopuszcza aby opłaty pobierane przez bank potrącane były z kwot wadium pod rygorem odrzucenia oferty tj. na koncie zamawiającego zaksięgowana winna być kwota w wysokości wymaganego wadium. 5. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: a). w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. b). w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6. Poza powyższymi zapisami, z treści wadium składanego formie innej niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 7. Wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, dopuszcza się jego złożenie w oddzielnej kopercie. 8. Wadium złożone przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1). wypełniony formularz oferty – sporządzony wg załącznika nr 1 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał 2). wypełniony dokument charakterystyka oferowanego pojazdu – sporządzony wg załącznika nr 1 do oferty. 3). pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie osoby/osób podpisujących ofertę nie wynika wprost z dokumentu/dokumentów stwierdzających status prawny wykonawcy. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie 4). do oferty wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia i dokumenty: a). oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – sporządzone wg załącznika nr 3 do SIWZ Wymagana forma dokumentu – oryginał b). oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – sporządzone wg załącznika nr 4 do SIWZ Wymagana forma dokumentu – oryginał c). w przypadku wystąpienia okoliczności kiedy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, Wykonawca złoży: - w oświadczeniu, o którym mowa w powyższym pkt 4 lit. a). - informację w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów - w oświadczeniu, o którym mowa w powyższym pkt 4 lit. b). – oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca - stosowne zobowiązania do oddania mu do dyspozycji przez inne podmioty niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – sporządzone wg załącznika nr 7 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu – oryginał 5). Wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu, w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (www.jedrzejow.eobip.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grypy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz z oświadczeniem, może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. Wzór oświadczenia o przynależności bądź nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach