Przetargi.pl
Dostawa warzyw i owoców do Działu Żywienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3782401 , fax. 041 3782768
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Bohaterów Warszawy 67
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3782401, fax. 041 3782768
  REGON: 00031146700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.busko.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw i owoców do Działu Żywienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę warzyw i owoców m. in. buraki, ziemniaki, kapusta, pietruszka, marchewka, ogórki, pomidor, wiśnie, śliwki, pieczarki, cukinia, papryka, cebula, groch, kapusta kwaszona, ogórki kiszone, do Magazynu Żywnościowego Działu Żywienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, jego opis i ilości określają Załączniki nr 1 i nr 2, opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03110000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczające jest złożone oświadczenie zgodnie z pkt 9.3.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach