Przetargi.pl
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej i przedszkolnej wraz z dostawą do wskazanego miejsca

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie ogłasza przetarg

 • Adres: 26910 Magnuszew, ul. Bohaterów Września
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 621 70 34 , fax. 48 621 70 34
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie
  ul. Bohaterów Września 10
  26910 Magnuszew, woj. mazowieckie
  tel. 48 621 70 34, fax. 48 621 70 34
  REGON: 67290258700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.magnuszew.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej i przedszkolnej wraz z dostawą do wskazanego miejsca
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonawca dostarczać będzie artykuły spożywcze zgodnie z wymaganiami stacji sanitarno epidemiologicznej tj.przystosowanym do tego samochodem. Warunki dostawy towarów: czystość towarów, higiena osobista konwojenta - dostawcy, dostawa w pojazdach przystosowanych tj. dla żywności wymagającej przechowywania w warunkach chłodniczych temperatura od 0-4 st.C, dla żywności mrożonej -18 st.C,. Dostawa codzienne wg zapotrzebowania sporządzonego przez uprawnionego pracownika szkoły. Artykuły muszą być świeże, dobrej jakości, dostarczane terminowo, zgodnie z zamówieniem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia cen artykułów. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych zgodnie z wykazem zamieszczonym w częściach. I - IV. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie pod warunkiem, że posiadać on będzie te same walory smakowe i właściwości, co produkty podane przykładowo. W takim. przypadku należy zaznaczyć, jakiego produktu dotyczy oferta równoważna. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie grupy. Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje określone w danej grupie. Oferta częściowa musi obejmować minimum jedną z poniższych grup: cz. I. Przetwory sypkie, przyprawy, przetwory, produkty strączkowe, napoje, soki, syropy cz. II. Warzywa, owoce, kiszonki, ziemniaki, jaja cz. III. Mięso, wędliny, drób ryby, przetwory drobiowe cz. IV Nabiał , przetwory nabiałowe 4. Wymogi dodatkowe: - dowóz na koszt i ryzyko transportem wykonawcy do magazynu zamawiającego, - dostawy częściowe, sukcesywne, uruchamiane telefonicznie, - zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy. 5. Ilości podane w grupach I - IV są szacunkowe i mogą ulec zmianie . Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec zamawiającego. 6. Dostarczone produkty żywnościowe muszą spełniać warunki określone przez Instytut Żywienia i Żywności. 7. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia, w tym warunki płatności, zostały określone we wzorze umowy stanowiące zał.nr 3 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych cz. I. Przetwory sypkie, przyprawy, przetwory, produkty strączkowe, napoje, soki, syropy cz. II. Warzywa, owoce, kiszonki, ziemniaki cz. III. Mięso, wędliny, drób, ryby, przetwory drobiowe cz. IV Nabiał , przetwory nabiałowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach