Przetargi.pl
Wykonanie demontażu istniejących schodów oraz dostawa, montaż i instalacja 2 nowych ciągów schodów ruchomych, zabudowanych w holu nowego dworca kolejowego w Katowicach, łączących podziemny dworzec autobusowy na poziomie -1 z dworcem PKP na poziomie 0

Polskie Koleje Państwowe S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 474 91 41 , fax. 22 474 91 77
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Koleje Państwowe S.A.
  Aleje Jerozolimskie 142 A
  02-305 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 474 91 41, fax. 22 474 91 77
  REGON: 12680100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pkp.pl/pl/przetargi/aukcje2.php?option=com_aukcje2&pkp=1980
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: PKP S.A. - Spółka Skarbu Państwa, Miasto Katowice - Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie demontażu istniejących schodów oraz dostawa, montaż i instalacja 2 nowych ciągów schodów ruchomych, zabudowanych w holu nowego dworca kolejowego w Katowicach, łączących podziemny dworzec autobusowy na poziomie -1 z dworcem PKP na poziomie 0
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest: 1) kompleksowy demontaż istniejących schodów ruchomych oraz dostawa, montaż i instalacja dwóch nowych ciągów schodów ruchomych (zwanych dalej „Urządzeniami”) w holu nowego dworca kolejowego w Katowicach, łączących podziemny dworzec autobusowy na poziomie -1 z dworcem PKP na poziomie 0 wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji oraz zapewnieniem ciągłości funkcjonowania dworca kolejowego w okresie realizacji przedmiotu Umowy. 2) Świadczenie usług konserwacji i serwisu dla Urządzeń w okresie wskazanym w § 11 ust. 1 Umowy na zasadach określonych w Umowie. 2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w pięciu etapach: Etap 1 – Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, Etap 2 – Demontaż istniejących schodów ruchomych, Etap 3 – Dostawa schodów ruchomych, Etap 4 – Montaż i uruchomienie schodów ruchomych wraz z uzyskaniem dopuszczenia do użytkowania, Etap 5 – Świadczenie usługi konserwacji i serwisu dla Urządzeń w okresie gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42416400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych, 00/100). Wadium musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu do składania ofert. Szczegóły dotyczące formy i sposobu wniesienia wadium zostały określone w SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. 2. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w oświadczeniu (stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ), części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Powyższe nie powoduje powstania odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego – do jej powstania niezbędne jest spełnienie przesłanek określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze. zm.) zwaną dalej „Kc”, w tym w szczególności przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy podwykonawczej/ umowy podwykonawczej wraz z dokumentacją oraz wyrażenie przez Zamawiającego zgody w sposób określony w postanowieniach umowy. 3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że spełnia je proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum lub Spółka Cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo Wykonawca dołączy do oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach