Przetargi.pl
Dostawa urządzeń oraz materiałów elektronicznych dla Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska - Wydział Fizyki ogłasza przetarg

 • Adres: 00662 Warszawa, ul. Koszykowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 234 58 45; 629 561 24 , fax. 22 628 21 71
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Warszawska - Wydział Fizyki
  ul. Koszykowa 75
  00662 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 234 58 45; 629 561 24, fax. 22 628 21 71
  REGON: 00000155400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pw.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń oraz materiałów elektronicznych dla Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Czujniki i detektory gazów, materiały elektroniczne, silniki krokowe. Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. Art.11 ust.8 ustawy pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31700000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz Oferty oraz załączniki: Wykaz Zadań, Formularz Cenowy. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. Upoważnienie do podpisania oferty, jeżeli nie wynika ono z dokumentów rejestrowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach