Przetargi.pl
Zakup Ambulansu Sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem medycznym dla ZZOZ w Wadowicach

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 34-100 Wadowice, Karmelicka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48338232230 , fax. +48338232230
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  Karmelicka 5
  34-100 Wadowice, woj. małopolskie
  tel. +48338232230, fax. +48338232230
  REGON: 000306466
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup Ambulansu Sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem medycznym dla ZZOZ w Wadowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup Ambulansu Sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem medycznym dla ZZOZ w Wadowicach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114122-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Oświadczenie wymienione w Rozdziale VII pkt 1 SIWZ. 3. wymienione w Rozdziale VII pkt 1 SIWZ. 3.Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału, ale notarialnie poświadczonej kopii. 4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352) a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 5.Zobowiązanie, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach