Przetargi.pl
przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatora akredytacyjnego POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 30347 Kraków, ul. Kapelanka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 124 232 088 , fax. 124 232 088
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
  ul. Kapelanka 60
  30347 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 232 088, fax. 124 232 088
  REGON: 35071231800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmj.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatora akredytacyjnego POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przegląd akredytacyjny będzie realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w: Ustawie o akredytacji w ochronie zdrowia z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2016.2135 j.t.), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz.U. z 2009r., Nr 150, poz.1216), Zestawie standardów akredytacyjnych ogłoszonych Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.Urz.MZ.11.4.42 z dnia 14 kwietnia 2011 r).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79313000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach