Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Przybysławice na działce o nr ewid.198/3, odc. od km 0+000 do km 0+360, na dł. 360 mb

Gmina Kozłów ogłasza przetarg

 • Adres: 32-241 Kozłów, Kozłów
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3841048, 3841067 , fax. 413 841 010
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kozłów
  Kozłów 60
  32-241 Kozłów, woj. małopolskie
  tel. 41 3841048, 3841067, fax. 413 841 010
  REGON: 291010122
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozlow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Przybysławice na działce o nr ewid.198/3, odc. od km 0+000 do km 0+360, na dł. 360 mb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Przybysławice na działce o nr ewid.198/3, odc. od km 0+000 do km 0+360, na dł. 360 mb o następującym zakresie rzeczowym: a) roboty ziemne i odwodnieniowe, b) podbudowa, c) nawierzchnia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Dokumentacja techniczna – Załącznik nr 5 do SIWZ 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – Załącznik nr 6 do SIWZ 3) Przedmiar robót – Załącznik nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty. 2)Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców, o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie). 3) Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie), chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 Pzp. 4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach