Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla Szpitala św. Anny w Miechowie

Szpital św. Anny w Miechowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-200 Miechów, ul. Szpitalna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 413 820 308 , fax. 413 820 342
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital św. Anny w Miechowie
  ul. Szpitalna 3
  32-200 Miechów, woj. małopolskie
  tel. 413 820 308, fax. 413 820 342
  REGON: 000304384
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.miechow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla Szpitala św. Anny w Miechowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Tak jak w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Tak jak w SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak jak w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach