Przetargi.pl
zajęcia z języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Karpaczu

Gmina Karpacz ogłasza przetarg

 • Adres: 58-540 Karpacz, ul. Konstytucji 3-go Maja 54
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7619150, 7616288 , fax. 075 7619224
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Karpacz
  ul. Konstytucji 3-go Maja 54 54
  58-540 Karpacz, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7619150, 7616288, fax. 075 7619224
  REGON: 23082155200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.karpacz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zajęcia z języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Karpaczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie usługi: zajęcia z języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Karpaczu, w ramach projektu Edukacja i sport drogą do obywatelskiej Europy - 2. Etap. 1.1. Zajęcia w Szkole Podstawowej: Poniedziałek 11.40 - 12.40 klasa 1b 12.45 - 13.45 klasa 4b 13.50 - 14.50 klasa 6b Wtorek: 11.40 - 12.40 klasa 3a gr. I Środa: 11.40 - 12.40 klasa 2a Czwartek: 11.40 - 12. 40 klasa 3a gr. 2 Od 10 grudnia: 6 godz. tygodniowo = 134 godziny 1.2. Liczebność dzieci w klasach Szkoły Podstawowej . Klasa 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4 5a 5b 6a 6b Liczba uczniów 18 23 13 17 22 22 27 18 16 19 19 1.3. Prowadzone zajęcia w Szkole Podstawowej : - w klasach 1-3 materiały dydaktyczne służące do nauki języka niemieckiego (podręcznik pn. Ich und du - autor: Lucyna Zastąpiło, Ewa Krawczyk, Marta Kozubska wyd. szkolne PWN , zeszyt ćwiczeń oraz ksero ) zabezpieczy nauczyciel prowadzący dostosowując poziom do możliwości poznawczych dzieci w wieku 7 -10lat . -w klasach 4-6 będą stanowiły zajęcia rozszerzające bazę programową szkoły podstawowej celem umożliwienia uczniom lepszego poznania języka niemieckiego i pogłębienia umiejętności językowych. Zajęcia językowe będą prowadzone w oparciu o podręczniki: Kl. 4,5-Und so weiter -autor: Lucyna Zastąpiło, Ewa Krawczyk, Marta Kozubska wyd. szkolne PWN
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.karpacz.pl w BIP
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach