Przetargi.pl
Świadczenie usług transportowych na rzecz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Miękinia w pierwszej połowie 2013 roku

Samorządowy Zespół Oświaty ogłasza przetarg

 • Adres: 55-550 Miękinia, ul. Kościuszki 41
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 769 82 40
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samorządowy Zespół Oświaty
  ul. Kościuszki 41 41
  55-550 Miękinia, woj. dolnośląskie
  tel. 71 769 82 40
  REGON: 93270662600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja Oświaty

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług transportowych na rzecz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Miękinia w pierwszej połowie 2013 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie z domu do placówek oświatowych we Wrocławiu i z powrotem do domu we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2012/2013, ustalonym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. 2. Nadzór nad przewożonymi uczniami niepełnosprawnymi, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa - opieki nad uczniami przy wsiadaniu, wysiadaniu i podczas przejazdu należy do Wykonawcy. Kierowca nie może być jednocześnie opiekunem, w busie musi znajdować się kierowca i opiekun. Osoba opiekująca się dziećmi podczas przewozu musi być przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 3. Dowóz uczniów odbywał się będzie pojazdami dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów o ruchu drogowym i transporcie osób i właściwie oznakowanymi (jako pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych), zapewniającymi niezbędne bezpieczeństwo i komfort jazdy. Muszą być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej. Zamawiający zastrzega sobie kontrolę czystości pojazdów. Pojazdy nie muszą być wyposażone w urządzenia w postaci podnośnika lub wjazdu pochylnego, jak również w osprzęt zapewniający unieruchomienie przewożonego wózka. 4. W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie pojazdu Wykonawca podstawi pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. 5. Uczniów należy dowieźć na zajęcia do placówki w takim czasie, aby mogły rozpocząć zajęcia szkolne zgodnie z planem - dowiezienie nie wcześniej niż po otwarciu świetlicy w placówkach, odebrane przed zamknięciem świetlicy w placówkach. Czas dojazdu ucznia z domu do szkoły i z powrotem nie może przekroczyć 1 h. Przewidywany czas rozpoczęcia zajęć lekcyjnych - godz. 8:00, powrót dzieci ze szkół ok. 15;00 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany trasy i liczby dzieci niepełnosprawnych podlegającymi dowozowi do placówek. Przewóz dzieci będzie aktualizowany w przypadku: zmian w planie lekcji, zmian liczby uczniów wynikających np. z absencji dzieci, rezygnacji z nauki lub dowozu, przekierowań uczniów do/z innej placówki. 7. Jeżeli liczba kilometrów zwiększa się lub zmniejsza, np. zmiana organizacji ruchu na trasie, Wykonawca musi wystąpić o zmianę trasy z podaniem udokumentowanej przyczyny. 8. Fakt dowozu dziecka do placówki musi być potwierdzony przez odpowiedniego pracownika placówki szkolno - wychowawczej na karcie drogowej prowadzonej przez Wykonawcę. Karta drogowa przekazywana jest do Zamawiającego wraz z fakturą. 9. Wykaz wymaganych pojazdów na poszczególne trasy: -trasa nr 1 - wymagany pojazd -bus - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu; -trasa nr 2 - wymagany pojazd - samochód do przewozu osób - bus, Wykonawca musi posiadać co najmniej dwa pojazdy - lub wynajęty- inna forma dysponowania, przystosowane do przewozu dzieci do placówek oraz musi zapewnić w okresie jesienno - zimowym opony zimowe oraz ogrzewanie pojazdu. 10. Wykaz tras: 1)TRASA NR 1 - 78 KM - dowóz dzieci na ulicę Wejherowską 28, Wrocław, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Brzezina - 1, dziecko, Krępice - 1 dziecko, Miękinia1 dziecko, - Wrocław, ul. Kamiennogórska 8 , - Miękinia 1 dziecko, - Wrocław, ul. Głogowska 30, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Szkoła dla dzieci autystycznych , Głoska 1 dziecko - Wrocław ul. Białowieska 74a - Głoska 1 dziecko 2) TRASA NR 2 -81 KM dowóz dzieci do - Wrocławia, ul. Kamiennogórska 16, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dzieci Niewidomych Wróblowice - 1 dziecko, - Wrocławia na ulicę Wejherowską 28, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Lutynia - 1 dziecko, Gałów - 1 dziecko, Gałówek - 1 dziecko 11. Ilość dni przewozu dzieci od 01.01.2013 r. do dnia 28.06.2013 - 111 dni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miekinia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach