Przetargi.pl
OCHRONA FIZYCZNA W ROKU 2013 OBIEKTU SĄDU OKRĘGOWEGO POŁOŻONEGO W JELENIEJ GÓRZE PRZY Al. WOJSKA POLSKIEGO NR 56

Sąd Okręgowy ogłasza przetarg

 • Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego 56
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 6415100 , fax. 75 6415115
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy
  Al. Wojska Polskiego 56 56
  58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 75 6415100, fax. 75 6415115
  REGON: 00064175600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jelenia-gora.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OCHRONA FIZYCZNA W ROKU 2013 OBIEKTU SĄDU OKRĘGOWEGO POŁOŻONEGO W JELENIEJ GÓRZE PRZY Al. WOJSKA POLSKIEGO NR 56
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w roku 2013 usług ochrony fizycznej obiektu Sądu Okręgowego położonego w Jeleniej Górze przy Al. Wojska Polskiego nr 56 celem zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej osób przebywających w obiekcie sądowym oraz celem zabezpieczenia obiektu przed uszkodzeniem, zniszczeniem i utratą mienia. Godziny urzędowania Sądu: w każdy poniedziałek od godz. 7:15 do godz. 18:00, od wtorku do piątku od godz. 7:15 do godz. 15:15. UWAGA! W WYPADKU URZĘDOWEJ ZMIANY GODZIN PRACY SĄDU, STRONY PONOWNIE USTALĄ GODZINY WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OCHRONY, OGÓLNA ILOŚĆ GODZIN PRACY PRACOWNIKÓW OCHRONY NIE ULEGNIE ZMIANIE. 1.Obiekt przy Al. Wojska Polskiego nr 56 w Jeleniej Górze: a)czynności ochrony muszą być wykonywane jednocześnie przez 2 pracowników posiadających licencje I stopnia, lub wyższe potwierdzające wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony, i obejmują ochronę fizyczną połączoną z obsługą systemu monitorującego budynek i posesję sądu, oraz czynności zgodnie z instrukcją zamawiającego stanowiącą załącznik nr 7 do s.i.w.z., b)zamówieniem objęte są również czynności ochrony wykonywane w czasie urzędowania sądu podczas przeprowadzania spraw w postępowaniu przyspieszonym, c)czynności ochrony wykonywane będą: - ochrona w dni robocze codziennie w godzinach od 15:00 do 07:30 dnia następnego - ochrona całodobowa w soboty, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jelenia-gora.so.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach