Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/ oraz Adaptacja zabytkowej Sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno- wystawiennicze

Powiat Kaliski ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, Plac Św. Józefa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kaliski
  Plac Św. Józefa 5
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.kalisz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/ oraz Adaptacja zabytkowej Sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno- wystawiennicze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/ oraz Adaptacja zabytkowej Sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno - wystawiennicze”, które obejmują: 1) wykonanie robót budowlanych dotyczących zagospodarowania terenu wokół budynku Starostwa, w tym m.in. usunięcia istniejącej nawierzchni parkingów, drogi zjazdowej i ciągów pieszych, niwelację i równanie terenu, odwodnienie terenu, wykonanie podbudowy pod drogę dojazdową, plac wejściowy i ciągi piesze, ułożenie nawierzchni z granitowej kostki brukowej, wykonanie elementów małej architektury to jest: gazonu na osi wejścia do budynku, schodów terenowych, murów oporowych, masztów flagowych, szlabanu wjazdowego, ławek ogrodowych, koszy na śmieci itp., 2) wykonanie robót budowlanych w Sali nr 1 w tym m.in.: porządkowanie pomieszczenia skucie zwilgoconych tynków, obniżenie i wyrównanie gruntu pod posadzkę oraz wykonanie zagęszczonej podsypki piaskowej, wykonanie warstwy chudego betonu wraz z izolacją przeciwwilgociową, usunięcie wtórnych powłok malarskich, wykonanie tynków renowacyjnych w partii cokołowej ścian, naprawienie istniejących pierwotnych tynków wapiennych, malowanie ścian farbami wapiennymi, mineralnymi, zmywalnymi, wykonanie posadzki z płyt kamiennych, osadzenie nowej stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe do sali). W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przeprowadzone zostaną roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru jako: - założenie urbanistyczne miasta Kalisza (nr rejestru zabytków: 33/A); - obszar miasta Kalisza (nr rejestru zabytków: 38/A); - budynek Starostwa Powiatowego w Kaliszu (nr rejestru zabytków: 28/A [89/A]). Zakres zamówienia nie obejmuje badań archeologicznych, które – zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – będą prowadzone odrębnie przez Zamawiającego podczas realizacji przez Wykonawcę prac ziemnych. Wymagane jest wobec tego, uwzględnienie przez Wykonawcę konieczności koordynacji realizowanych robót budowalnych z prowadzonymi równolegle badaniami. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają kosztorysy ofertowe oraz dokumentacja projektowa (załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 10 do SIWZ). 3. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, czyli pracowników fizycznych, kierowców środków transportu, operatorów maszyn i urządzeń. 2) Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ppkt 1 nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, w tym kierownika budowy/robót. 3) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 4) W terminie 14 dni od zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności określone w ppkt 1, zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy wraz z wykazaniem m.in. imion i nazwisk pracowników, liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu oraz stanowiska (zakresu wykonywanych czynności). 5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczone za zgodność oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę zanonimizowanych, w sposób zapewniający ochronę danych osobnych pracowników, zgodnie z przepisami „RODO” [rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1] (to jest w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników), imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. 6) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania wyjaśnień, oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu i dokonania ich oceny, b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót, c) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzanie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7) Sankcje z tytułu niespełnienia wymogu, o którym mowa w ppkt 1: a) w przypadku nie złożenia dokumentów, o których mowa w ppkt 4-5, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5000,00 zł brutto, b) za oddelegowanie do wykonywana prac na stanowiskach wskazanych w ppkt. 1 osób niezatrudnionych na podstawie umów o pracę – w wysokości 1000,00 zł brutto, za każdy stwierdzony przypadek 4. Wykonawca udzieli co najmniej 5 letniej rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego. 5. Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. W przypadku użycia w SIWZ oraz jej załącznikach nazw materiałów, producentów, znaków towarowych, źródła, rysunku lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, a które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów - należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych, trwałości, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie celu przedmiotu zamówienia nie gorszego od założonego w niniejszej SIWZ i jej załącznikach. 6. We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Zmawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych do dokumentacji technicznej (opracowanie własne zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów i ilość – niezłożenie takiego zestawienia oznacza, że Wykonawca zastosuje materiały i rozwiązania przyjęte w dokumentacji technicznej) . Wskazane w kosztorysach ofertowych/dokumentacji projektowej nazwy materiałów/producentów poprzedzone wyrazem „np.” mają jedynie charakter przykładowy. Zaoferowanie produktu innego w takim przypadku, nie wymaga złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych. 7. Zaleca się dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia i jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz pozyskania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty. 8. Kody opisujące przedmiot zamówienia, zgodnie z CPV: 45.11.11.20-0 – przygotowanie terenu pod budowę, 45.11.13.00-1 – burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych, oczyszczanie terenu budowy, niwelowanie i równanie terenu budowy, 45.20.00.00-9– wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych, lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, 45.23.00.00-8 – budowa dróg oraz innych dróg dla pojazdów i pieszych 45.26.20.00-1– pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, roboty murarskie i kamieniarskie, 45.30.00.00-0 – wykonywanie instalacji budowlanych, 45.31.12.00 - 2 – wykonanie instalacji elektrycznych, 45.40.00.00 - 1 – wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, 45.41.00.00 - 4 – tynkowanie, 45.42.00.00 - 4 – zakładanie stolarki budowlanej, 45.43.00.00 - 0 – wykonanie podłóg i ścian,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium w pieniądzu (zł) należy wnieść przelewem na rachunek: Getin Noble Bank SA nr 94 1560 0013 2007 1550 9000 0005 z dopiskiem „Wadium - nr sprawy ZP.272.1.6.2020. 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to zaleca się, aby oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączono do oferty. 6. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do oferty). 7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczenia z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji/poręczenia, gwaranta/poręczyciela wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, kwota gwarancji/poręczenia, termin ważności gwarancji/poręczenia, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 9. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty (sporządzony wg formularza określonego w Rozdziale 1 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 2. Kosztorysy ofertowe z cenami netto za wykonanie robót w poszczególnych pozycjach. Wykonawca sporządzi kosztorysy ofertowe ściśle wg załączników nr 1-4 do SIWZ przy zachowaniu tej samej kolejności pozycji, tych samych opisów robót w poszczególnych pozycjach i ilości przyjętych robót. Cena ofertowa obliczona jako suma kosztorysów ofertowych powiększona o podatek VAT musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające z kosztorysów ofertowych i Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kosztorysy należy tak sporządzić, aby cena końcowa odpowiadała cenie oferty. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 4. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, zawierające zakres czynności do których uprawnia, jeżeli nie wynika ono z dokumentów o których mowa w ust. XI pkt 3 ppkt 1 SIWZ. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 5. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 6. Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach