Przetargi.pl
„Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię”

Gmina Borek Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-810 Borek Wielkopolski, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 716 120 , fax. 655 715 893
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Borek Wlkp.
  Rynek 1
  63-810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 655 716 120, fax. 655 715 893
  REGON: 52801400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.borekwlkp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię z wykorzystaniem istniejących pomieszczeń sanitarnych i szatniowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany stanowiący zał. Nr 12 do SIWZ . Obiekt jest zlokalizowany na działkach nr 545/2 i 545/4 w Borku Wielkopolskim, przy ul. Sportowej. W ramach projektu przewidziano także zmiany w zakresie instalacji sanitarnych – głównym zadaniem ich jest zapewnienie odpowiednich warunków wentylacyjnych (przewidziano wentylację mechaniczną z rekuperacją) oraz w zakresie instalacji elektrycznych (zmiana lokalizacji włączników i gniazd elektrycznych, wymiana opraw oświetleniowych). Tereny sąsiadujące stanowią lokalną infrastrukturę sportową – boisko piłkarskie z nawierzchnią trawiastą, boisko z trawą sztuczną ORLIK, boisko wielofunkcyjne. W celu adaptacji pomieszczeń na siłownię należy dokonać rozbudowy wejścia do budynku sportowego, aby połączyć przedmiotowe pomieszczenia z częścią szatniową i sanitarną. Rozbudowę projektuje się jako przedłużenie wiatrołapu/wejścia o 4,62m, przy zachowaniu istniejącej szerokości 1,80m i wysokości pomieszczeń. Wejście po stronie północnej budynku należy przesunąć. Część ścian działowych wewnętrznych przewiduje się do rozbiórki. Nie zmienia się podstawowych parametrów budynku oraz konstrukcji. Forma budynku oparta jest na rzucie prostokąta. Wyodrębnić można część główną oraz dobudowany wiatrołap wejściowy po stronie południowej. Główna bryła nakryta jest dachem płaskim z uformowanym spadkiem dwuspadowym o kącie nachylenia 3°. Wiatrołap wejściowy z dachem jednospadowym o kącie nachylenia 6°. Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, niski – wys. 4,16m od poziomu najniżej położonego wejścia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Bank Spółdzielczy w Gostyniu Oddział Borek Wlkp. Nr 10 8678 0005 0020 0200 0231 0007 „WADIUM POSTĘPOWANIE Nr DZP.271.2.2020 „Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię”. 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert najpóźniej do dnia 8.06.2020 r., do godz. 10:00 4. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.) 5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie oryginału złożyć w siedzibie Gminy Borek Wlkp, ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp, pokój nr 9 przed upływem terminu składania ofert tj. 08.06.2020r. godz. 10:00.W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) należy dołączyć do oferty potwierdzenie dyspozycji przelewu na konto Zamawiającego potwierdzone przez Wykonawcę. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku gdy wykonawca: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 1; 2) kosztorys ofertowy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 2) 3) dokument potwierdzający wniesienie wadium – oryginał złożony w księgowości, przed terminem składania ofert, kopia dołączona do oferty; 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy – upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela /lidera konsorcjum/ wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach