Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 2261P Sokołowo - Skorzęcin

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, Al. Reymonta
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614 281 920 , fax. 614 281 920
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  Al. Reymonta 32
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 614 281 920, fax. 614 281 920
  REGON: 63127697200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-gniezno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2261P Sokołowo - Skorzęcin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty obejmują: - wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2261P Sokołowo - Skorzęcin o dł. 600 mb i szerokości 5,0 m Zakres robót: Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm 30,000 m2 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 3000,000 m2 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową min. 0,5 kg/m 23000,000 m2 Mechaniczne i ręczne wyrównanie ubytków i zaniżeń mieszanką asfaltową w ilości 50 kg/m2 20,000 Mg Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 3 cm 3000,000 m2 Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa AC11S - dodatek za 1 cm 3000,000 m2 Obustronne mechaniczne ścinanie lub uzupełnienie pobocza gruntem grub 10 cm 1200,000 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na dzień poprzedzający termin składania ofert posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się: a) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) – odpowiednio wypełniony. b) odpowiednie oświadczenia w działach: V i VI.A SIWZ, c) kosztorys ofertowy z podaniem cen jednostkowych (patrz: dział XIII SIWZ), d) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik, e) oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i art. 14 RODO (załącznik nr 6 do SIWZ) SEKCJA IV: PROCEDURA https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8ab68... 8

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach