Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu w obrębie fosy i schronów pogotowia Fortu 49 „Krzesławice” – kontynuacja i dokończenie prac rekonstrukcyjnych profili i form ziemnych fosy

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 "Krzesławice" ogłasza przetarg

 • Adres: 31-704 Kraków, os. Na Stoku 27 B
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 "Krzesławice"
  os. Na Stoku 27 B
  31-704 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 000700571
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu w obrębie fosy i schronów pogotowia Fortu 49 „Krzesławice” – kontynuacja i dokończenie prac rekonstrukcyjnych profili i form ziemnych fosy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu w obrębie fosy i schronów pogotowia Fortu 49 „Krzesławice” – kontynuacja i dokończenie prac rekonstrukcyjnych profili i form ziemnych fosy, w zakresie określonym poniżej.2. Zakres zamówienia obejmuje usunięcie całości ziemi z fosy, wyprofilowanie i umocnienie skarp od Kaponiery Czołowej do Kaponiery Wschodniej oraz zagospodarowanie terenu w obrębie fosy i schronów pogotowia Fortu 49 Krzesławice.3. Przedmiotowe zamówienie stanowi kontynuacje i dokończenie prac rekonstrukcyjnych profili i form ziemnych fosy rozpoczętych w latach poprzednich. 4. Obecnie jest realizowany przez wykonawcę zakres prac przy fosie, zlecony na podstawie umowy w 2022 r. Termin realizacji umowy jest do 30.10.2024 r.5. Z uwagi na ograniczone środki finansowe przedmiotowe zamówienia będzie realizowane w III Etapach – każdorazowo należy usunąć ziemię z maksymalnie długiego odcinka fosy, lecz jest to ograniczone dużymi spadkami skarp i brakiem zabezpieczenia skarp (dotyczy odcinka fosy od kaponiery czołowej do kaponiery wschodniej). Z tego wynika konieczność uzgadniania z Zamawiającym długości i szerokości wykonywanych prac (przy utrzymaniu dopuszczalnie maksymalnego spadku skarp bez zabezpieczeń).6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części lub zmniejszenia jej zakresu z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku nie przyznania Zamawiającemu wystarczających środków finansowych umożliwiających realizację zamówienia w roku 2023, 2024 lub 2025.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach