Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowościach Dobromierz i Kobylarnia

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka ogłasza przetarg

 • Adres: 86-060 Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3206868 , fax. 052 3206850
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
  ul. Ogrodowa 2 2
  86-060 Nowa Wieś Wielka, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3206868, fax. 052 3206850
  REGON: 00053964400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowawieswielka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowościach Dobromierz i Kobylarnia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowościach Dobromierz i Kobylarnia, polegające na wydzieleniu i wyposażeniu placu zabaw dla dzieci. Zakres zamówienia w miejscowości Dobromierz: a) wydzielenie placu zabaw o powierzchni 634 m2: - niwelacja terenu, - wykonanie trawników, b) dostarczenie i zamontowanie urządzeń zabawowych: - huśtawka wagowa Koniki - 1 szt. - sprężynowiec - 2 szt. - zestaw Urwis 5 - 1 szt. c) dostarczenie i zamontowanie urządzeń sportowych: - siłownia motyl - 1 szt. d) dostarczenie i zamontowanie elementów integracyjnych, towarzyszących: - ławka drewniana - 3 szt. - ławko-stół - 1 szt. - stojak na rowery - 1 szt. - tablica informacyjna - 1 szt. - grill - 1 szt. - kosz na śmieci drewniany - 1 szt. Zakres zamówienia w miejscowości Kobylarnia: a) wydzielenie placu zabaw o powierzchni 840 m2: - niwelacja terenu, - wykonanie trawników, b) dostarczenie i zamontowanie urządzeń zabawowych: - zestaw Gagatek 5 - 1 szt. - sprężynowiec - 3 szt. - huśtawka wagowa Koniki - 1 szt. - karuzela Trzmiel - 1 szt. - konik Galopek - 1 szt. c) dostarczenie i zamontowanie urządzeń sportowych: - bramko-kosz - 1 szt. d) dostarczenie i zamontowanie elementów integracyjnych, towarzyszących: - kosz na śmieci drewniany - 2 szt. - ławka drewniana - 3 szt. - ławko-stół - 1 szt. - stojak na rowery - 1 szt. - tablica informacyjna - 1 szt. - grill - 1 szt. e) ogrodzenie terenu płotkiem drewnianym o wysokości min. 0,8 m i długości ok. 96,5 m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127239
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 3) spełniają następujące warunki szczegółowe: a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, b) zrealizowali z należytą starannością w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw dla dzieci obejmującą dostawę i montaż urządzeń zabawowych, o wartości nie mniejszej niż 20.000 zł każda, c) posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy wraz z ofertą przedłożą następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 7) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, 8) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nowawieswielka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach