Przetargi.pl
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRJEKTOWEJ NA ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRODUKCYJNEGO NA CELE BUDYNKU WIELORODZINNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA MIESZKANIA SOCJALNE NA TERENIE DZIAŁKI NR 1649/4 PRZY ULICY 3-GO MAJA 33A W SZUBINIE

Urząd Miejski w Szubinie ogłasza przetarg

 • Adres: 89-200 Szubin, ul. Kcyńska 12
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3910700, 3910701
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Szubinie
  ul. Kcyńska 12 12
  89-200 Szubin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3910700, 3910701
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szubin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRJEKTOWEJ NA ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRODUKCYJNEGO NA CELE BUDYNKU WIELORODZINNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA MIESZKANIA SOCJALNE NA TERENIE DZIAŁKI NR 1649/4 PRZY ULICY 3-GO MAJA 33A W SZUBINIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne na terenie działki nr 1649/4 przy ulicy 3-go Maja 33A w Szubinie. 1. Na przedmiot zamówienia składa się: 1) Opracowanie mapy do celów projektowych dla przedmiotu zamówienia. 2) Przygotowanie dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem wymaganych map i wypisów z rejestru gruntów. 3) Wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz ekspertyzy technicznej budynku produkcyjnego. 4) Uzyskanie niezbędnych: warunków przyłączeniowych, uzgodnień i zezwoleń. 5) Przed opracowaniem dokumentacji projektowej wykonawca sporządzi koncepcję zmiany sposobu użytkowania obiektu będącego przedmiotem zamówienia. Na podstawie zaakceptowanej i odebranej przez zamawiającego ww. koncepcji wykonawca przystąpi do opracowania dokumentacji projektowej. 6) Opracowanie projektu budowlanego na zmianę sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na mieszkania socjalne w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, które muszą obejmować co najmniej: a) Branżę budowlano - architektoniczną, b) Branżę konstrukcyjną, c) Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, d) Ocieplenie przegród zewnętrznych (ściany, stropodach), e) Drogi, chodniki, parkingi, zieleń, f) Przyłącza energii elektrycznej, wody, kanalizacyjne oraz do miejskiej sieci ciepłowniczej, g) Instalacje: wody, gazowa, kanalizacji, telekomunikacyjna, elektryczna: w tym instalacja oświetlenia podstawowego, instalacja oświetlenia miejscowego, instalacja oświetlenia awaryjnego, instalacja gniazd wtykowych 230 V, instalacja odgromowa, instalacja przeciwpożarowa, instalacja wentylacyjna, instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią lub węzłem cieplnym, 7) Opracowanie projektu wykonawczego, 8) Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, 9) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 10) Sprawowanie nadzoru autorskiego - przyjmuje się do 8 pobytów projektanta na budowie. 2. Charakterystyczne orientacyjne parametry obiektu: 1) Rok budowy: 1971. 2) Ilość kondygnacji - (parter i piętro), 3) Powierzchnia użytkowa: około 820 m2, 4) Kubatura: około 3000 m3, 5) Konstrukcja budynku: - ławy i stopy fundamentowe: żelbetowe, - ściany zewnętrzne: murowane z betonu komórkowego bez ocieplenia, - ścianki działowe gr. 6 cm i 12 cm. z cegły pełnej, - stropodach: żelbetowy, pokryty papą, - schody: żelbetowe, z luksferami umieszczonymi w ścianach, 6) W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia planuje się zaprojektowanie 10 mieszkań socjalnych ? 2 mieszkania, 7) Zainteresowani wykonawcy zobowiązani są do przeprowadzenia wizji w terenie w celu zapoznania się z obiektem, niezbędnej do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia 3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 1) Koncepcja musi zawierać: rzut kondygnacji, opis zastosowanych materiałów, Koncepcję należy opracować w wersji papierowej - plansza w skali 1:100, 2) Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.). 3) Projekt musi zakładać przystosowanie obiektu do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. 4) Dokumentacja projektowa musi zawierać w opisie wszystkie dane stanowiące podstawę do przyjętych rozwiązań projektowych. 5) Przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia. Wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca. 6) Projekt musi być wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 3003 r. Nr 120, poz. 1133) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 7) Dokumentację projektową, z wyjątkiem projektu budowlanego, należy opracować w 2 egzemplarzach, natomiast projekt budowlany w 5 egz. Opracowania określone w pkt. 1 należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej (pliki w formacie otwartym np. PDF, jpg) na cyfrowym nośniku CD lub inny 8) Kosztorys inwestorski i przedmiar robót określający planowane koszty robót budowlanych należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2) Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4) Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 Pzp. 5) Wykonawcy, których oferta będzie zawierała wszystkie dokumenty określone w pkt VI niniejszej SIWZ. 6) Wykonawcy, którzy zaakceptują warunki zawarte we wzorach umów - załączniki nr 2 i nr 3 do siwz. 7) Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej obiektu stanowiącego przedmiot zamówienia. Wykonawcy przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązani są zgłosić się do zamawiającego z wnioskiem o udostępnienie wejścia na teren obiektu w celu przeprowadzenia wizji lokalnej. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia / nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania przed zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do zawarcia umowy (jeżeli wykonawca mocuje pełnomocnika); 3) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 3. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: 1) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca winien przedstawić kserokopię uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, wentylacyjnej oraz aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o przynależności do właściwego samorządu zawodowego. 2) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania przynajmniej dwie usługi o zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał dwie dokumentacje projektowe w zakresie budowy budynków wielorodzinnych lub zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu na cele budynku wielorodzinnego o minimum ośmiu mieszkaniach. Na potwierdzenie wykonawca złoży referencje wraz z protokołem odbioru robót lub pozwoleniem na budowę. 3) Wykaz prac, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem ich wartości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.szubin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach