Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Kompleksie Sportowym w Słopnicach z przeznaczeniem na miejsce rekreacji

Wójt Gminy Słopnice ogłasza przetarg

 • Adres: 34-615 Słopnice, Słopnice 911
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3326200 , fax. 018 3326018
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Słopnice
  Słopnice 911 911
  34-615 Słopnice, woj. małopolskie
  tel. 018 3326200, fax. 018 3326018
  REGON: 49073206000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slopnice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Kompleksie Sportowym w Słopnicach z przeznaczeniem na miejsce rekreacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu przy Gminnym Kompleksie Sportowym w Słopnicach z przeznaczeniem na miejsce rekreacji. W ramach inwestycji projektuje się wykonanie następujących robót: Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z dojazdem - nawierzchnia asfaltowa, utwardzenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej stanowiącego dojście do placu zabaw i skate parku, utwardzenie nawierzchni skate parku, zakup i montaż zestawu urządzeń do akrobacji - skate parku, wykonanie placu zabaw dla dzieci - zakup i montaż zabawek, przygotowanie podłoża bezpiecznego z piasku, zakup i montaż zestawu wspinaczkowego, przygotowanie nawierzchni bezpiecznej przy ściance wspinaczkowej, wykonanie oświetlenia terenu, zakup i montaż obiektów małej architektury, rozbiórka istniejącego zniszczonego ogrodzenia terenu, wykonanie nowego ogrodzenia terenu oraz piłkochwytów, wykonanie zieleni izolacyjnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122211
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium: 5000 zł. słownie: pięć tysięcy złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Slopnice/podmiotowe/Zamowienia+publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach