Przetargi.pl
Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika ogłasza przetarg

 • Adres: 31-503 Kraków, ul. Strzelecka 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4110833, 4211344, 4211186 , fax. 012 4213765
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika
  ul. Strzelecka 2 2
  31-503 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4110833, 4211344, 4211186, fax. 012 4213765
  REGON: 00029858300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzieciecyszpital.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku w ramach 4 pakietów, których szczegółowy opis (wraz z formularzami cenowymi) zawiera załącznik nr 1B do SIWZ. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy medycznego sprzętu jednorazowego użytku według zamówień składanych przez pracownika Działu Farmacji zgodnie z asortymentem wskazanym w formularzu cenowym, stanowiących załączniki nr 1B do SIWZ. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do Działu Farmacji do siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełni ilości zamawianych dostaw, a Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji niniejszej umowy do zmiany wielkości zapotrzebowań na poszczególne pozycje w ramach danej części do granic kwoty przedmiotowej umowy. Zamawiający zastrzega, że wszystkie zaoferowane produkty muszą być odpowiednie do stosowania u dzieci. Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 roku o wyrobach medycznych. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne pod warunkiem zachowania norm, standardów, parametrów, którymi charakteryzuje się produkt wskazany przez Zamawiającego. W tym przypadku na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych w załączniku nr 1B do SIWZ. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, standardów, parametrów i dokonać porównania, z którego musi wynikać, iż produkt oferowany, jako równoważny jest identyczny lub lepszy od produktu wskazanego przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331410000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wynosi: w Pakiecie 1 - 1 900 zł, w Pakiecie 2 - 60 zł, w Pakiecie 3 - 1 200 zł, w Pakiecie 4 - 700 zł. W przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione w wymaganej wysokości. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Pekao SA 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083 z dopiskiem: Wadium DZP.272-7/13 Wykonawca powinien złożyć w ofercie dowód wniesienia wadium w przypadku wpłaty przelewem. Terminem wniesienia wadium jest data i czas uznania rachunku zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 8.2.2-8.2.5 wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty gwarancję bądź poręczenie w następujący sposób: kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zszyć, zbindować lub w inny sposób trwale złączyć z ofertą, natomiast oryginał dokumentu należy złożyć wraz z ofertą w taki sposób, aby była możliwość jego zwrócenia bez dekompletowania oferty. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: być wystawione na Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, 31-503 Kraków, ul. Strzelecka 2, zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać nazwę, adres banku oraz numer konta, na jakie zamawiający dokona zwrotu wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach