Przetargi.pl
Pełnienie obowiązków nadzorującego robotami budowlanymi podczas realizacji inwestycji kontynuacja realizacji zadania pn. Obwodnica Muszyny - uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny - budowa drogi odbarczającej w kierunku granicy państwa jako drogi gminnej klasy Z.

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ogłasza przetarg

 • Adres: 33-370 Muszyna, Rynek 31
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 4714009 , fax. 18 4777921
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
  Rynek 31 31
  33-370 Muszyna, woj. małopolskie
  tel. 18 4714009, fax. 18 4777921
  REGON: 49189306100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muszyna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie obowiązków nadzorującego robotami budowlanymi podczas realizacji inwestycji kontynuacja realizacji zadania pn. Obwodnica Muszyny - uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny - budowa drogi odbarczającej w kierunku granicy państwa jako drogi gminnej klasy Z.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie obowiązków nadzorującego robotami budowlanymi podczas realizacji inwestycji kontynuacja realizacji zadania pn. Obwodnica Muszyny - uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny - budowa drogi odbarczającej w kierunku granicy państwa jako drogi gminnej klasy Z. A) Zadnie 1 PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ ORAZ KOORDYNATORA PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI PN.: OBWODNICA MUSZYNY - UPORZĄDKOWANIE RUCHU W CENTRUM MUSZYNY - BUDOWA DROGI ODBARCZAJĄCEJ W KIERUNKU GRANICY PAŃSTWA JAKO DROGI GMINNEJ KLASY Z - KONTYNUACJA REALIZACJI ZADANIA B) Zadnie 2 PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI PN.: OBWODNICA MUSZYNY - UPORZĄDKOWANIE RUCHU W CENTRUM MUSZYNY - BUDOWA DROGI ODBARCZAJĄCEJ W KIERUNKU GRANICY PAŃSTWA JAKO DROGI GMINNEJ KLASY Z- KONTYNUACJA REALIZACJI ZADANIA C) Zadnie 3 PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI MOSTOWEJ PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI PN.: OBWODNICA MUSZYNY- UPORZĄDKOWANIE RUCHU W CENTRUM MUSZYNY - BUDOWA DROGI ODBARCZAJĄCEJ W KIERUNKU GRANICY PAŃSTWA JAKO DROGI GMINNEJ KLASY Z - KONTYNUACJA REALIZACJI ZADANIA D) Zadnie 4 PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI KOLEJOWEJ PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI PN.: OBWODNICA MUSZYNY - UPORZĄDKOWANIE RUCHU W CENTRUM MUSZYNY - BUDOWA DROGI ODBARCZAJĄCEJ W KIERUNKU GRANICY PAŃSTWA JAKO DROGI GMINNEJ KLASY Z - KONTYNUACJA REALIZACJI ZADANIA E) Zadnie 5 PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI PN.: OBWODNICA MUSZYNY - UPORZĄDKOWANIE RUCHU W CENTRUM MUSZYNY - BUDOWA DROGI ODBARCZAJĄCEJ W KIERUNKU GRANICY PAŃSTWA JAKO DROGI GMINNEJ KLASY Z - KONTYNUACJA REALIZACJI ZADANIA F) Zadnie 6 PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KNALIZAYJNYCH PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI PN.: OBWODNICA MUSZYNY - UPORZĄDKOWANIE RUCHU W CENTRUM MUSZYNY - BUDOWA DROGI ODBARCZAJĄCEJ W KIERUNKU GRANICY PAŃSTWA JAKO DROGI GMINNEJ KLASY Z - KONTYNUACJA REALIZACJI ZADANIA G) Zadnie 7 PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI ELEKRTYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI PN.: OBWODNICA MUSZYNY - UPORZĄDKOWANIE RUCHU W CENTRUM MUSZYNY - BUDOWA DROGI ODBARCZAJĄCEJ W KIERUNKU GRANICY PAŃSTWA JAKO DROGI GMINNEJ KLASY Z - KONTYNUACJA REALIZACJI ZADANIA 2. Opis przedmiotu zamówienia: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: a) Zadanie 1 - pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej oraz koordynatora prac poszczególnych inspektorów nadzoru inwestorskiego b) zadanie 2 - pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej c) zadanie 3 - pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności mostowej d) zadanie 4 - pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności kolejowej. e) zadanie 5 - pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności telekomunikacyjnej f) zadanie 6 - pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych g) zadanie 7 - pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie przewidzianym przepisami w szczególności ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - dalej PB, podczas realizacji inwestycji pn. OBWODNICA MUSZYNY - UPORZĄDKOWANIE RUCHU W CENTRUM MUSZYNY - BUDOWA DROGI ODBARCZAJĄCEJ W KIERUNKU GRANICY PAŃSTWA JAKO DROGI GMINNEJ KLASY Z. Zmawiający wymaga zapewnienia zachowania ciągłego nadzoru inwestorskiego nad realizacją całości robót objętych w/wym. inwestycją Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadań od 1 do 7 będzie obejmowało: 1) pełnienie czynności inspektora nadzoru zgodnie z przepisami w szczególności z art. 25 i 26 PB, 2) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami zgodnie z decyzją Starosty Nowosądeckiego Nr 2 D 11 z dnia 29.07.2011r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz decyzją Wojewody Małopolskiego Nr6 11 z dnia 04.08.2011 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. 3) dopełnienie spełnienia wszystkich warunków określonych w pozwoleniu na budowę oraz opiniach i uzgodnieniach, 4) zarządzanie techniczne i administracyjne zadaniem, 5) zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji, w tym zgodnie z harmonogramem robót i płatności poszczególnych elementów, 6) sprawdzanie kompletności oraz prawidłowości dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót (w tym rozliczeń finansowych), zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą robót, 7) reprezentowanie Zamawiającego na budowie we wszystkich kwestiach technicznych związanych z realizacją inwestycji, 8) przekazanie, przy udziale Zamawiającego, placu budowy wykonawcy robót, 9) bieżące rozwiązywanie problemów technicznych budowy we wszystkich branżach przy udziale inspektorów poszczególnych branż, 10) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu nadzorowanych robót, 11) informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu i zmianę kosztów realizacji inwestycji, 12) dokonywanie odbiorów częściowych i robót zanikających od wykonawcy, 13) sprawdzanie prawidłowości zakresu rzeczowego wykonanych robót i jego zgodności z umową zawartą pomiędzy inwestorem a wykonawcą oraz wykonawcą a podwykonawcami, 14) sprawdzanie wykazów robót wykonanych częściowo, pod względem rzeczowym i finansowym, 15) współpraca z Zamawiającym w zakresie administrowania projektem: przekazywanie informacji o stanie zaawansowania robót pod względem finansowym i rzeczowym, informacji o zagrożeniach, konfliktach na budowie itp., 16) organizowanie i udział w naradach koordynacyjnych (Rada Budowy) oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych na Radzie Budowy, 17) udział w spotkaniach koordynacyjnych z Zamawiającym w dni robocze w godz. urzędowania tj. poniedziałek 8.30-16.30, od wtorku do piątku 7.30-15.30, 18) sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenie robót, na każdym etapie robót, opatrzonej datą i opisem, która będzie dołączana do raportów dwutygodniowych przedkładanych Zamawiającemu przez koordynatora, 19) w przypadku stwierdzenia wad projektowych albo konieczności wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robót - przygotowywanie pisemnego wystąpienia do projektanta, uzasadniającego i opisującego wprowadzenie koniecznych zmian, 20) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 21) pisemne opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania oraz materiałowych proponowanych przez Wykonawcę i Zamawiającego, 22) współpraca z kierownikiem budowy i nadzorem autorskim, 23) kontrola techniczna robót pod względem zgodności z dokumentacją projektową, SST, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną, 24) sprawdzenie jakości wykonywanych robót budowanych i wyrobów budowlanych przed ich wbudowaniem, a w szczególności zapobieganiu zastosowaniu urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nie spełniających wymaganych parametrów technicznych, 25) współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień kontraktu na roboty, 26) na wniosek Zamawiającego udzielanie ustnych i pisemnych informacji o realizacji zadania, 27) wyjaśnianie skarg i spraw spornych związanych z realizacją inwestycji w terminie do 14 dni od przekazania skargi przez Zamawiającego, 28) sprawdzanie wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami kontraktu, 29) sprawdzanie jakości wykonanych robót oraz wykorzystywanych wyrobów budowlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może dopuścić do zastosowania wyrobów i materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowana w budownictwie, 30) sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych (również tych prowadzonych przez dysponentów sieci), 31) potwierdzenie obmiaru wykonanych robót, jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót, 32) udział w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym oraz potwierdzenie usunięcia wad i usterek wskazanych w protokołach odbioru, 33) sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, uczestniczenie w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym, 34) sprawdzenie dokumentów przedodbiorowych sporządzonych przez wykonawcę robót, w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego, 35) poświadczenie terminu zakończenia robót, 36) sporządzenie raportu końcowego, 37) uczestniczenie wraz z Zamawiającym w odbiorze końcowym zadania, 38) przygotowanie wspólnie z Wykonawcą projektu protokołu odbioru końcowego robót wraz z dokumentacją odbiorową, 39) końcowe rozliczenie inwestycji, 40) kontrola faktur wraz z ich zatwierdzeniem w terminie niezwłocznym od momentu ich otrzymania i zwrotu do siedziby Zamawiającego, 41) uczestniczenie podczas postępowań prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego oraz inne instytucje np. związanych z oddaniem obiektu lub jego części do użytkowania, 42) obsługę okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi: uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, inspekcję nad usuwaniem wad przez wykonawcę robót budowlanych 43) uczestniczenie w działaniach Gminy w okresie gwarancji na roboty budowlane i w okresie trwałości Projektu dofinansowanego ze środków UE. Pełnienie obowiązków koordynatora w ramach zadania 1 będzie obejmowało: 1) pełnienie funkcji koordynatora w rozumieniu art. 27 PB, 2) organizację i koordynację całego zadania, 3) sporządzanie notatek lub protokołów na Radach Budowy, 4) sporządzanie raportów miesięcznych z realizacji zadań i przedkładania ich Zamawiającemu do 7 dni po zakończeniu danego miesiąca, 5) przygotowywanie danych do wniosków o płatność oraz dostarczanie ich Zamawiającemu, 6) sprawdzanie i opiniowanie projektów umów podwykonawczych pod kątem zgodności z umową generalnego wykonawcy robót, zgodności z prawem budowlanym oraz dobrą praktyką budowlaną, 7) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie do właściwego organu nadzoru budowlanego oraz występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji państwowej i samorządowej , 2.2 Obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego/Inspektora 1. Inspektor nadzoru ma prawo: 1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia - potwierdzone wpisem do dziennika budowy - dotyczące: - usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń; - wykonania niezbędnych prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych; - dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych; 2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonywania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymywania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 3) W wypadku wątpliwości co do jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania robót, Inspektor na żądanie Zamawiającego przeprowadzi stosowne badania przez niezależnych biegłych, a procedurze tej będą podlegały również dostawy urządzeń. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, to koszty badań obciążają Inspektora odpowiedniej specjalności, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 2. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie odpowiedzialny za całokształt robót objętych zadaniem zgodnie z zawartą umową. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 3. Inspektor zobowiązany jest przeznaczyć min. 4 dni robocze w tygodniu w wymiarze 32 godzin tygodniowo na dokonywanie nadzorów inwestorskich nad robotami budowlanymi w dniach ich wykonywania. Ponadto Zamawiający żąda obecności Inspektora na placu budowy w trakcie realizacji inwestycji, w ilości umożliwiającej bezprzestojowe prowadzenie robót przez Wykonawcę oraz na każde żądanie Zamawiającego (w terminie 3 dni od wezwania). Każda wizyta Inspektora powinna zostać potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 4. Inspektor nadzoru inwestorskiego przed złożeniem oferty cenowej oraz rozpoczęciem prac powinien dokładnie zapoznać się z dokumentacją oraz dokonać oględzin terenu objętego inwestycją. 5. Przyjmuje się, że Inspektor upewnił się co do prawidłowości i kompletności Oferty, która powinna pokryć wszystkie zobowiązania umowne, a także wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania i zakończenia robót budowlanych oraz usunięcia usterek przy przedmiotowej inwestycji, oprócz takich jakie wyraźnie zostały wyłączone Umowa z zakresu zobowiązań Wykonawcy. 6. Inspektor wykona przedmiot umowy na własny koszt i na własne ryzyko, zgodnie z podpisaną umową. 7. Inspektor ani Wykonawca robót nie mogą w żadnym przypadku działać na szkodę Zamawiającego. 8. Inspektor reprezentuje Zamawiającego w ramach uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu umowy zawartej z Wykonawcą. 9. Inspektor zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności z najwyższa starannością, rzetelnie i fachowo czuwać w imieniu Zamawiającego nad prawidłową realizacją umowy zawartej z wykonawcą oraz chronić interesy Zamawiającego. 10. Inspektor zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych przez wykonawcę. 11. Inspektorowi nie wolno bez zgody Zamawiającego wydawać wykonawcy robót poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych umową o roboty budowlane. 12. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Inspektorem celem umożliwienia mu należytego wywiązania się z powierzonych czynności, a w szczególności udzielać mu informacji i wyjaśnień oraz udostępnić potrzebne dokumenty. 13. Inspektor zobowiązuje się do ochrony informacji uzyskiwanych i przekazywanych Zamawiającemu w związku z realizacją umowy, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić interesom Zamawiającego. 14. Inspektor jest zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na stosowaniu logo programu w dokumentach i korespondencji dotyczących budowy. Szczegółowe wymagania w zakresie Promocji Projektów znajdują się na stronie internetowej: www.muszyna.pl 2.3 Szczegółowy przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja wykonywania nadzoru inwestorskiego w ramach przetargu nieograniczonego nr Zp. 271.35.2011 www.muszyna.pl Inwestycja częściowo została zrealizowana w ramach przetargu nieograniczonego nr Zp. 271.31.2011. www.muszyna.pl Obecne w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą ogłoszony jest przetarg ograniczony na kontynuację realizacji inwestycji nr Zp.271.1.2013 Natomiast opis i zakres nadzorowanych robót stanowi dokumentacja przetargowa, która znajduje się stronie internetowej Zamawiającego tj. www.muszyna.pl Szczegółowy zakres prac i obowiązków określają: a) dokumentacja techniczna (załącznik nr 6 do SIWZ), b) przedmiary robót (załącznik nr 7 do SIWZ), c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8 do SIWZ), d) wykaz robót - (Załącznik nr 9 do SIWZ) e) wzór umowy z Inspektorem w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora (załącznik nr 5 do SIWZ) Miejsce wykonania zamówienia: Inwestycja realizowana jest w miejscowości Muszyna, w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muszyna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach