Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu przed wejściem głównym do gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej - PN/04/02/2010

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-637 Warszawa, Al. Armii Ludowej 16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 234 50 95, 234 65 62 , fax. 022 234 50 95
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
  Al. Armii Ludowej 16 16
  00-637 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 234 50 95, 234 65 62, fax. 022 234 50 95
  REGON: 52500058340000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.il.pw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu przed wejściem głównym do gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej - PN/04/02/2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie terenu przed wejściem głównym do gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej polegające na: - zmianie układu i rodzaju istniejącej nawierzchni, - wzbogaceniu placu małą architekturą: ławkami, pergolami, elementami wodnymi itp., - nasadzeniu nowej roślinności, zaprojektowaniu i wykonaniu systemu nawadniania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112914
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł(słownie złotych: pięć tysięcy). 2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Pekao S.A. IV/O Warszawa nr 81 1240 1053 1111 0000 0500 5664 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zmianami).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.il.pw.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach