Przetargi.pl
dostawa aparatu RTG mammograf analogowego dla SZPZOZ im. dr W. Nawaduńskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7752466 , fax. 022 7752512
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Miodowa 2 2
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 022 7752466, fax. 022 7752512
  REGON: 00030673300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.nowodworski.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa aparatu RTG mammograf analogowego dla SZPZOZ im. dr W. Nawaduńskiego w Nowym Dworze Mazowieckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu RTG mammograf analogowego dla SZPZOZ im. dr W. Nawaduńskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 do SIWZ oraz o parametrach technicznych określonych w Załączniku Nr 5 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331116502
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.nowodworski.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach