Przetargi.pl
ZAGOSPODAROWANIE TERENU (PLAC EDUKACYJNY) ORAZ WYKONANIE SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18, UL. CYPRIANA KAMILA NORWIDA 30, 43-300 BIELSKO-BIAŁA (z podziałem na 2 części)

Szkoła Podstawowa nr 18 im. C. K. Norwida ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Cypriana Kamila Norwida
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48(33)8164966
 • Data zamieszczenia: 2020-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 18 im. C. K. Norwida
  Cypriana Kamila Norwida 30
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. +48(33)8164966
  REGON: 07057597300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp18.bielsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAGOSPODAROWANIE TERENU (PLAC EDUKACYJNY) ORAZ WYKONANIE SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18, UL. CYPRIANA KAMILA NORWIDA 30, 43-300 BIELSKO-BIAŁA (z podziałem na 2 części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu (plac edukacyjny) oraz wykonanie systemu monitoringu wizyjnego zewnętrznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Cypriana Kamila Norwida 30 w Bielsku-Białej (z podziałem na 2 części). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części opisany został w siwz i jej załącznikach oraz oraz w załącznikach do ogłoszenia o zamówieniu dotyczących ofert częściowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: dla Części nr 1: 1. Oferta przetargowa (w oryginale) sporządzona na formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1.1 do SIWZ. 2. Kosztorys ofertowy (w oryginale), sporządzony w oparciu o przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 6.1 do siwz), zawierający co najmniej: opis pozycji, ilość robót wraz z jednostką, cenę jednostkową dla każdej pozycji kosztorysowej, wartość pozycji oraz cenę ogółem, sporządzone w oparciu o niniejszą SIWZ wraz z załącznikami obejmujący wycenę poszczególnych elementów zamówienia z wyszczególnieniem składników ceny (w szczególności rg, kp, zysk). Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych (netto) mają zawierać robociznę, materiał z kosztami zakupu, sprzęt, koszty pośrednie i zysk. dla Części nr 2: 1. Oferta przetargowa (w oryginale) sporządzona na formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1.2 do SIWZ. 2. Formularz asortymentowo-cenowy (w oryginale), sporządzony w oparciu o niniejszą SIWZ wraz z załącznikami obejmujący wycenę poszczególnych elementów zamówienia z wyszczególnieniem składników ceny – stanowiący Załącznik nr 2.2 do SIWZ. oraz dla obu części: 3. Oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (w oryginale), o którym mowa w Części III pkt 8 ppkt 9 nin. SIWZ stanowiące Załącznik nr 1a do nin. SIWZ – będzie ono stanowiło załącznik do oferty. 4. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie) – jeżeli dotyczy. 5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) (w oryginale bądź potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii) do podpisania oferty, dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy – jeżeli dotyczy. 6. Dokumenty (w oryginale bądź potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii, w języku polskim) opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych (np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, inne dokumenty) podanych w tabeli Wykaz materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych na formularzu Oferta stanowiącym Załącznik nr 1.1 do nin. SIWZ, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że zaproponowane materiały, urządzenia i rozwiązania spełniają wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w nin. SIWZ wraz z załącznikami, zgodnie z Częścią III pkt 3 nin. SIWZ – w przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych, będą one stanowy załączniki do oferty – jeżeli dotyczy. 7. Zobowiązanie innych podmiotów (w oryginale), w formie pisemnej do oddania Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 8. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w oryginale), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do nin. SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach