Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. Władysława Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne

Gmina Miasto Mrągowo ogłasza przetarg

 • Adres: 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 74190 00 , fax. 897 412 874
 • Data zamieszczenia: 2021-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Mrągowo
  ul. Królewiecka
  11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 74190 00, fax. 897 412 874
  REGON: 51074342700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mragowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. Władysława Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej, polegające na budowie, przebudowie i rozbudowie ciągów komunikacyjnych i utwardzeń terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowie i przebudowie schodów terenowych, montażu obiektów małej architektury: ławek, koszy na śmieci, stołów rekreacyjnych, tablic informacyjno-edukacyjnych, urządzeń do ćwiczeń, montażu lamp oświetleniowych i rozbudowie WLZ energetycznej, montażu elementów zdrojów wody pitnej wraz z budową przyłącza wodociągowego oraz rewaloryzacji zieleni i nasadzeń w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne” na działkach nr 120/2, 120/3, 118/3 obręb 4; 34/5 obręb 5. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o dokumentację przetargową. 3. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załącznik od SIWZ 1. Zakres zamówienia obejmuje zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne w ramach którego wykonane zostaną następujące elementy: 1) ciąg komunikacyjny utwardzony kostką betonową z obrzeżem betonowym o powierzchni ok. 1426,6 m2, 2) ciąg komunikacyjny żwirowo-gliniasty z obrzeżem betonowym o powierzchni ok. 3 321 m2, 3) ciąg komunikacyjny utwardzony betonem asfaltowym barwionym o powierzchni ok. 2 088 m2, 4) plac sensoryczny nr 1 „Intuicja” utwardzony kostką betonową o powierzchni ok. 602 m2, 5) plac sensoryczny nr 2 „Zmysły węchu i smaku” o powierzchni ok. 400 m2, 6) plac sensoryczny nr 3 „Zmysły wzroku i słuchu” o powierzchni ok. 65 m2, 7) schody terenowe, 8) punkt widokowy, 9) Parkour Park, 10) urządzenia do ćwiczeń dla osób starszych i niepełnosprawnych Active Senior: a) ścieżka z poręczami i ruchomymi stopniami, b) zestaw podwójny ławka z ruchomymi platformami, c) zestaw podwójny ławka z rowerkiem, d) zestaw podwójny twister, e) koła TAI CHI, 11) ścieżka zdrowia dla dzieci Active Junior: a) urządzenia sprawnościowe linowe, b) huśtawka metalowa dla osób niepełnosprawnych, 12) ciąg komunikacyjny utwardzony betonem asfaltowym barwionym z dostępem dla pojazdów uprzywilejowanych, 13) tabliczki do oznakowania nasadzeń – 10 szt., 14) pergole z siedziskiem betonowo-drewnianym – 3 szt., 15) zdroje wody pitnej z poidełkami – 5 szt. wraz z przyłączami wodociągowymi, 16) stoły rekreacyjne drewniane – 4 szt., 17) parkingi rowerowe – 3 szt., 18) ławki parkowe, kosze na śmieci, 19) tablice informacyjno-edukacyjne: a) tablice informacyjno-edukacyjne interaktywne – 30 szt., b) tablice informacyjno-edukacyjne bez elementów interaktywnych – 2 szt., Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest opracować projekty tablic (każda tablica powinna mieć inną szatę graficzno-informacyjną) i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. 20) dendrofon, 21) fotościanka, 22) filar wiedzy, 23) rzeźba kamienna, 24) psi pakiet/ stacja, 25) toaleta samoobsługowa wraz z przyłączem wod.-kan., 26) trawnik rekreacyjny ok. 6090 m2, 27) domki dla owadów, 28) lampy parkowe oświetleniowe wraz z rozbudową WLZ energetycznej, 29) ogrodzenie drewniane z palisady wiklinowej ok. 80 mb, 30) stojaki rowerowe – 5 szt., 31) ławko-podpórki dla osób niepełnosprawnych, 32) bramy do parku – 2 szt., 33) podkłady drewniane konstrukcyjne, 34) korytka odwadniające, 35) budki dla ptaków, 36) karmniki, 37) czytniki wejść do parku, 38) nasadzenia drzew, krzewów i bylin. UWAGA: 1) Z zakresu wyłączono wykonanie Street Workout. 2. Szczegółowy zakres zamówienia określają następujące dokumenty: 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 2) Dokumentacja projektowa obejmująca: a) Projekt budowlany i wykonawczy „Roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie i rozbudowie ciągów komunikacyjnych i utwardzeń terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowie i przebudowie schodów terenowych, montażu obiektów małej architektury: ławek, koszy na śmieci, stołów rekreacyjnych, tablic informacyjno-edukacyjnych, urządzeń do ćwiczeń, montażu lamp oświetleniowych i rozbudowie WLZ energetycznej, montażu elementów zdrojów wody pitnej wraz z budową przyłącza wodociągowego oraz rewaloryzacji zieleni i nasadzeń w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne”” – TOM I i II, b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robót Budowlanych, 3) Przedmiar robót (należy traktować jako dokument pomocniczy określający szacunkowe ilości robót jakie należy wykonać w ramach zadania), 4) Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 38/2018/Mrg z dnia 01.02.2018 r., 5) Ekspertyza pod kątem występowania chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt kolidujących z realizowaną inwestycją pn. „Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne”, 6) Obowiązujące warunki techniczne, normy. Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające i wyjaśniające. W przypadku powstania niedających się pogodzić niezgodności o charakterze technicznym – podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu – jest przede wszystkim projekt budowlany. W następnej kolejności należy opierać się na specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót. Powyższe dokumenty należy wykorzystywać do wyceny robót w przypadku, gdy dokument nadrzędny nie zawiera wyjaśnień. 3. Wykonawca powinien dokonać we własnym zakresie i na własny koszt wizji w terenie oraz dokonać pomiarów i oględzin obiektów niezbędnych do realizacji zadania przed złożeniem oferty cenowej. 4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazano patenty, znaki towarowe, pochodzenie określające parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zainstalowane urządzenia wyposażenia powinny być estetyczne, trwałe i bezpieczne. Dopuszcza się urządzenia wyposażenia różnych producentów przy zachowaniu określonych w projekcie i SIWZ wymiarów, materiałów i funkcji urządzeń – dopuszczalna odchyłka od wskazanych wymiarów ±10%. 5. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wymienionych w rozdziale IV ust. 1 niniejszej SIWZ z wyjątkiem kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych. 6. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 6.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 6.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 6.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 7.1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 7.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 7.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 7.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 8. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższych punktach czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności. 9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 10. Powyższy wymóg określony w punkcie 5 dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach