Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu na obszarze RZZO w Końskich

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, ul. Łazienna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 723 497 , fax. 413 722 928
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o.
  ul. Łazienna 8
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 723 497, fax. 413 722 928
  REGON: 29045198200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgkkonskie.naszbip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu na obszarze RZZO w Końskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu na obszarze RZZO w Końskich. 2. Lokalizacja działki: 26-200 Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie. Oznaczenie w ewidencji gruntów: 2705/2. Własność: PGK w Końskich p. z o.o. 3. Do zadań wykonawcy należeć będzie przeprowadzenie prac polegających na rozbiórce istniejącej nawierzchni betonowej, wykonaniu robót ziemnych, korytowaniu gruntu, wykonaniu podsypki piaskowej, z kruszywa łamanego i tłucznia, wykonaniu nawierzchni z kratek ażurowych z tworzywa sztucznego wraz z ich humusowaniem i obsianiem trawą. 4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych i przy użyciu własnego sprzętu. 5.Koszty związane z wywozem nadmiaru ziemi i gruzu ponosi Zamawiający. 6. Zakres rzeczowy zgodny z przedmiarem robót, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 7. Gwarancja i rękojmia: 1) Wykonawca udzieli/zapewni gwarancję na wykonane roboty na okres min. 36 miesięcy licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 2) Okres rękojmi obejmuje czasokres udzielonej przez wykonawcę gwarancji, o której mowa w pkt 1).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium, którego wysokość ustalona została na kwotę: 3 000,00 złotych (słownie złotych: trzy tysiące, 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przez Wykonawców przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza liczy się termin wpływu środków na konto Zamawiającego (moment uznania konta Zamawiającego). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wg danych: Nazwa banku i nr konta: Bank Pekao SA, 02 1240 4416 1111 0000 4957 1161; Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o., ul. Łazienna 8, 26-200 Końskie; Tytuł wpłaty: Wadium - przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu na obszarze RZZO w Końskich. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty. 8. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt 8.3 lit b – e musi wskazywać przedmiot zamówienia i zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania wykonawcy ofertą. Dokument taki musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta wypłacenia Zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Oryginał dokumentu, potwierdzającego wniesienie przez Wykonawcę wadium, w wymaganej wysokości może zostać załączony do oferty lub może zostać złożony w siedzibie Zamawiającego pok. 2, w oddzielnej kopercie, opisanej zgodnie z instrukcją zawartą w Rozdziale 10 pkt 10.3 niniejszej SIWZ z dopiskiem „WADIUM”, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy (pkt 8.14 lit. a) niniejszego rozdziału). 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w następujących przypadkach: a) zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy - jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy - jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz oferty - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał, poświadczona notarialnie kopia). 4.Dowód wniesienia wadium zgodnie z pkt 8.7 SIWZ. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej (rozdział 8, pkt 8.2 lit. b – e SIWZ) – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie przez wykonawcę wadium, w wymaganej wysokości. Opisany dokument (potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę wadium w wymaganej wysokości) może zostać załączony do oferty lub może zostać złożony w siedzibie Zamawiającego pok. 2, w oddzielnej kopercie, opisanej zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale 10 pkt 10.3 niniejszej SIWZ z dopiskiem „WADIUM”, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach