Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań: 1) Budowa publicznej drogi gminnej klasy Z, na połączeniu ul. Siennieńskiej i ul. Bałtowskiej wraz z drogami dojazdowymi, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Trzeciaków”, 2) Rozbudowa publicznej drogi gminnej klasy L nr 302020 T (ul. Miodowa) na odcinku od skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką do skrzyżowania z ul. Gościniec w Ostrowcu Świętokrzyskim”, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej”, 3) Budowa publicznej drogi gminnej klasy L – ul. Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Las Rzeczki do skrzyżowania z drogą powiatową - ul. Iłżecką w Ostrowcu Świętokrzyskim” realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej”.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogowskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 672 100 , fax. 412 672 110
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
  ul. Głogowskiego 3/5
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 672 100, fax. 412 672 110
  REGON: 29100983400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.ostrowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań: 1) Budowa publicznej drogi gminnej klasy Z, na połączeniu ul. Siennieńskiej i ul. Bałtowskiej wraz z drogami dojazdowymi, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Trzeciaków”, 2) Rozbudowa publicznej drogi gminnej klasy L nr 302020 T (ul. Miodowa) na odcinku od skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką do skrzyżowania z ul. Gościniec w Ostrowcu Świętokrzyskim”, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej”, 3) Budowa publicznej drogi gminnej klasy L – ul. Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Las Rzeczki do skrzyżowania z drogą powiatową - ul. Iłżecką w Ostrowcu Świętokrzyskim” realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części, , na które zostaną zawarte odrębne umowy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Część I zamówienia – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Budowa publicznej drogi gminnej klasy Z, na połączeniu ul. Siennieńskiej i ul. Bałtowskiej wraz z drogami dojazdowymi, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Trzeciaków”, Przedmiotem I części zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy publicznej drogi gminnej klasy Z, na połączeniu ul. Siennieńskiej i ul. Bałtowskiej wraz z drogami dojazdowymi w następującym zakresie: a) budowa odcinka ulicy od skrzyżowania z ul. Siennieńską obejmująca wykonanie wyspy dzielącej, wydzielenie pasów prawo i lewoskrętu, budowę nawierzchni ulicy w przekroju ulicznym tj. okrawężnikowana jezdnia o nawierzchni SMA szerokość 7,00 m, do połączenia z łącznikiem ulic Bałtowska – Dunalka – Wysoka - Kopaniny, wraz z budową odcinka drogi dojazdowej do garaży, b) budowa chodnika z kostki brukowej betonowej, budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltobetonowej, c) budowa kanalizacji deszczowej i budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego w technologii LED oraz przebudowa ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym. Część II zamówienia - – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Rozbudowa publicznej drogi gminnej klasy L nr 302020 T (ul. Miodowa) na odcinku od skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką do skrzyżowania z ul. Gościniec w Ostrowcu Świętokrzyskim”, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej”, Przedmiotem II części zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy publicznej drogi gminnej klasy L nr 302020 T (ul. Miodowa) na odcinku od skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką do skrzyżowania z ul. Gościniec w Ostrowcu Świętokrzyskim w następującym zakresie: a) budowy odcinka ulicy od skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką do skrzyżowania z ul. Gościniec (odcinek dł. ok. 620 mb): jezdnia o nawierzchni SMA szerokość 7,00 m, budowa chodnika z kostki brukowej betonowej, budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltobetonowej, budowa zatok autobusowych o nawierzchni z kostki granitowej, b) budowy kanalizacji deszczowej, c) budowy wydzielonego oświetlenia ulicznego w technologii LED oraz przebudowy ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym. Część III zamówienia - – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Budowa publicznej drogi gminnej klasy L – ul. Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Las Rzeczki do skrzyżowania z drogą powiatową - ul. Iłżecką w Ostrowcu Świętokrzyskim” realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej. Przedmiotem III części zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy publicznej drogi gminnej klasy L – ul. Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Las Rzeczki do skrzyżowania z drogą powiatową - ul. Iłżecką w Ostrowcu Świętokrzyskim w następującym zakresie: a) budowy odcinka ulicy od skrzyżowania z ul. Las Rzeczki do skrzyżowania z ul. Iłżecką (odcinek dł. ok. 890 mb): jezdnia o nawierzchni SMA, szerokość jezdni 7,00 m, budowa chodnika z kostki brukowej betonowej, budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltobetonowej, b) budowy kanalizacji deszczowej c) budowy wydzielonego oświetlenia ulicznego w technologii LED oraz przebudowy ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym. Dokumentację wykonawczą i przetargową należy podzielić na trzy odcinki: I – dł. ok. 310 mb od skrzyżowania z ul. Las Rzeczki do skrzyżowania z ul. Folwark Piaski, II – dł. ok. 380 mb od skrzyżowania z ul. Folwark Piaski do skrzyżowania z ul. Grabowiecką, III - dł. ok. 200 mb od skrzyżowania z ul. Grabowiecką do skrzyżowania z drogą powiatową – ul. Iłżecką. Opracowywane kompleksowe dokumentacje dla wszystkich części będą obejmować: 1) projekty budowlane, 2) projekty wykonawcze zawierające:  analizy badań podłoża gruntowego,  tabele robót ziemnych, tabela humusowania i plantowania,  wykaz zjazdów na posesje wraz z podaniem ich powierzchni,  profil podłużny ulicy,  przekroje poprzeczne z naniesionymi rzędnymi stałymi terenu,  przekroje normalne w punktach charakterystycznych,  przekroje konstrukcyjne,  projekt konstrukcji nawierzchni,  rysunki szczegółowe ( np. zjazdu, odwodnienia, zabezpieczenia skarp itp.), 3) dokumentację przetargową zawierającą:  przedmiary robót dla poszczególnych branż,  kosztorys inwestorski dla poszczególnych branż  przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż,  wyciąg z projektu budowlanego i wykonawczego przygotowany w formacie A-3 4) uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), 5) wykonanie stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego, 6) pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania na podstawie opracowania projektowego będącego przedmiotem niniejszej umowy UWAGA do wszystkich części zamówienia Realizacja każdej części zamówienia będzie przebiegła dwuetapowo – tj.: etap 1 - opracowanie dokumentacji wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji ZRID etap 2 - uzyskanie decyzji ZRID Dokumentacje będą realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DZ.U. z 2018r. poz.1474 z późn. zmianami).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ. 2) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. 3) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pod nazwą. „Doświadczenie projektanta branży drogowej”, Uwaga: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, których mowa w pkt 1.1) i 2) (załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do SIWZ) 4) Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania wykonawcy, w szczególności:  odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika: Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, Powyższe zobowiązanie ma zastosowanie w przypadku jeżeli Wykonawca nie poda w oświadczeniu złożonym wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ adresu internetowego urzędu lub organu wydającego dokument oraz dokładnych danych referencyjnych dokumentacji.  w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego wymagane postanowieniami rozdziału V, w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy); Wymagana forma- oryginał. 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 7) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.2) (załącznik nr 4 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach