Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu działki wraz z budową wiaty rekreacyjnej „Turystyczny przystanek na szlaku Jakubowym”

Gmina Pakosławice ogłasza przetarg

 • Adres: 48314 Pakosławice, Reńska Wieś
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 357 614 , fax. 774 357 614
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pakosławice
  Reńska Wieś 1
  48314 Pakosławice, woj. opolskie
  tel. 774 357 614, fax. 774 357 614
  REGON: 53141292900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pakoslawice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu działki wraz z budową wiaty rekreacyjnej „Turystyczny przystanek na szlaku Jakubowym”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zagospodarowanie terenu działki wraz z budową wiaty rekreacyjnej Turystyczny przystanek na szlaku Jakubowym Przedmiot zamówienia polega na budowie wiaty rekreacyjnej z elementów drewnianych wraz z systemem alejek i urządzeń malej architektury. Szczegółowy zakres robót znajduje się w projekcie budowlanym, pozwoleniu na budowę, pliku z zagospodarowaniem terenu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, 2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 3. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. .4. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 1.a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. 1.b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 5. Kosztorys ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach