Przetargi.pl
Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii na I piętrze budynku B-3 w Brzeskim Centrum Medycznym zawartej w projekcie budowlanym „Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu”.

Brzeskie Centrum Medyczne ogłasza przetarg

 • Adres: 49301 Brzeg, ul. Mossora
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 446 521 , fax. 774 446 522
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Brzeskie Centrum Medyczne
  ul. Mossora 1
  49301 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 774 446 521, fax. 774 446 522
  REGON: 31343700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bcm.brzeg-powiat.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii na I piętrze budynku B-3 w Brzeskim Centrum Medycznym zawartej w projekcie budowlanym „Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii na I piętrze budynku B-3 w Brzeskim Centrum Medycznym. Projekt przebudowy oddziału anestezjologii i intensywnej terapii jest I etapem dostosowania oddziału do obowiązujących przepisów. Przedmiotowa przebudowa stanowi funkcjonalnie integralną część z etapem II – rozbudową oddziału – objętym odrębnym opracowaniem. 2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie całości prac dotyczących przebudowy pomieszczeń OAiIT, w szczególności:  roboty wyburzeniowe i demontażowe, w tym: wyburzenie ścianek działowych, demontaż zbędnych drzwi wewnętrznych, skucie warstw wykończeniowych posadzek i okładzin ściennych z płytek ceramicznych,  zamurowanie otworów w ścianach nośnych,  powiększenie otworu drzwiowego w ścianie nośnej,  demontaż zbędnych instalacji elektrycznych i rozbudowa istniejących instalacji elektrycznych,  demontaż zbędnego osprzętu sanitarnego, centralnego ogrzewania i kanałów wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji,  wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.w., c.o., instalacji wentylacyjnych i klimatyzacji wraz z montażem centrali wentylacyjnej i agregatu chłodzącego,  renowacja istniejących tynków sufitowych i ściennych,  wykonanie nowych tynków,  naprawa uszkodzonych warstw posadzek,  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach mokrych,  wykonanie lekkich ścian działowych,  wykonanie nowych ceramicznych warstw wykończeniowych ścian i posadzek,  wykonanie podłogowej warstwy wyrównawczej,  wykonanie winylowej posadzki podłogowej wraz z cokołami,  montaż drzwi jedno-i dwuskrzydłowych, montaż automatycznych drzwi przesuwnych z aktywatorem łokciowym,  malowanie pomieszczeń,  demontaż istniejącego sufitu podwieszanego i montaż nowego sufitu,  wykonanie obudowy wyrzutni powietrza,  demontaż i montaż okna podglądowego między izolatką i punktem pielęgniarskim,  demontaż aluminiowych ścianek systemowych i montaż punktu pielęgniarskiego,  montaż okiennych rolet ochronnych lub ochronnej folii refleksyjnej,  montaż osprzętu elektrycznego, montaż natynkowego oświetlenia LED i oświetlenia w suficie podwieszanym oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,  montaż lamp bakteriobójczych,  demontaż i montaż mebli medycznych,  demontaż i montaż instalacji gazów medycznych,  wywóz gruzu oraz zdemontowanych urządzeń i materiałów do utylizacji,  wykonanie planu BIOZ,  wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskanie wymaganych pozwoleń. 3. W ostatnich tygodniach realizacji zamówienia planowana jest instalacja urządzeń i aparatury, którą Zamawiający zakupi w ramach innego postępowania przetargowego. Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z Zamawiającym i Wykonawcami dostarczającymi urządzenia i aparaty, celem ich prawidłowego podłączenia do sieci elektrycznej, wentylacyjnej, podłączeń gazów medycznych. Wykonawcy dostarczający urządzenia i aparaty wymagające montażu i podłączenia, będą aktywnie uczestniczyć w procesie ich instalacji. Zamawiający na bieżące będzie informował Wykonawcę o zamówionych urządzeniach i aparatach, szczególnie w zakresie podania rodzaju, modelu i wymaganych podłączeń. 4. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na: a) pracach przygotowawczych, b) pracach rozbiórkowych, c) pracach murarskich, d) pracach instalacyjnych, e) pracach malarskich, f) pracach montażowych, zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących tzw. wolny zawód.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 12500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: 88 8870 0005 2001 0000 1427 0001, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr PN/UE/5/V/2018” 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt 2 ppkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp, przy czym: a) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań; b) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie; c) dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Zamawiający informuje, iż jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami w przypadku ziszczenia się przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy) określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy wykonawca, który złoży ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp zobowiązany będzie złożyć oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach