Przetargi.pl
Usługa opieki serwisowej oprogramowania SIMPLE ERP na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-418 Opole, Al. Wincentego Witosa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4520114
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
  Al. Wincentego Witosa 26
  45-418 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4520114
  REGON: 530512391
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wcm.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa opieki serwisowej oprogramowania SIMPLE ERP na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa opieki serwisowej oprogramowania SIMPLE ERP na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: c. Oświadczenie Wykonawcy w którym zagwarantuje poprawność działania systemu w świetle Ustawy o rachunkowości, poprawność i warunki techniczne do terminowego generowania z systemu obowiązujących deklaracji w tym: PIT, ZUS, dotyczących VAT, CIT i JPK przez cały okres opieki serwisowej. Niespełnienie gwarancji zawartych w oświadczeniu skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę kar adekwatnych do poniesionych przez Zamawiającego strat zgodnie z Kodeksem cywilnym. 6.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 Ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach