Przetargi.pl
„Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach projektu pn: „Łączy Nas Bóbr”

Gmina Lubawka ogłasza przetarg

 • Adres: 58-420 Lubawka, Pl. Wolności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 516 321 619, , fax. 75 741 12 62
 • Data zamieszczenia: 2020-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubawka
  Pl. Wolności 1
  58-420 Lubawka, woj. dolnośląskie
  tel. 516 321 619, , fax. 75 741 12 62
  REGON: 23082133900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubawka.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach projektu pn: „Łączy Nas Bóbr”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową infrastruktury technicznej wokół sztucznego zbiornika wodnego Bukówka – zbiornika retencyjnego znajdującego się w Gminie Lubawka. Zakres robót obejmuje zakończenie zagospodarowania wokół istniejącego obiektu sanitarnego. Główną część zadania stanowią roboty budowlane polegające na budowie otwartego zadaszonego obiektu wiaty biesiadnej w miejscowości Miszkowice w Gminie Lubawka wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z symetrycznym dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci dachowych 40 stopni. Kształt budynku oparty jest na rzucie prostokąta. Obiekt posiada dwa wejścia od strony południowej i północnej. Obiekt posiada formę architektoniczną nawiązującą do zabudowy sudeckiej. Obiekt nie posiada stolarki okiennej ani drzwiowej. Pokrycie dachu wiaty biesiadnej zlokalizowanej w miejscowości Miszkowice w Gminie Lubawka stanowią arkusze blachy układane na rąbek stojący analogicznie do wykonanego już pokrycia na istniejącym obiekcie sanitarnym zlokalizowanym w obrębie działki. W obrębie wiaty biesiadnej i istniejącego obiektu sanitarnego przewidziano wykonanie lokalnych ciągów komunikacyjnych o nawierzchni zrębkowej wraz z oświetleniem zewnętrznymi elementami małej architektury. Zamówienie przewiduje wykonanie boiska do piłki plażowej wraz z uzbrojeniem sąsiadującego terenu w urządzenia siłowni zewnętrznej i budowie placu zabaw zlokalizowanym w północnej części działki zgodnie z załącznikiem graficznym PZt-1. Zgodnie z załącznikami graficznymi PZT-2/2 i PZT-4 przewiduje się budowę dwóch slipów służących do spławiania łodzi. w obrębie opracowywanych terenów przewidziano montaż instalacji monitoringu zgodnie z projektem i załącznikami przedstawiającymi przebieg sieci i lokalizację kamer. Przedmiot niniejszego zamówienia został podzielony na cztery następujące zadania: - Część I – Budowa wiaty biesiadnej wraz z infrastrukturą i zagospodarowanie terenu, w ramach którego należy wykonać nawierzchnie utwardzone – ścieżki o nawierzchni zrębkowej, tereny zieleni urządzonej (trawnik parkowy – umiarkowanie intensywny, istniejąca zieleń nieurządzona do rekultywacji poprzez wykonanie prac agrotechnicznych) zgodnie z granicą opracowania jak w załączniku PZT-1. W zadaniu przewidziano także montaż elementów małej architektury wraz z drenażem otokowym wiaty biesiadnej; - Część II – Budowa slipów z betonowych płyt drogowych pełnych przeznaczonych do spławiania łodzi. Slipy zlokalizowano w miejscowości Miszkowice i Paprotki zgodnie z załącznikami graficznymi PZT-2/2 i PZT-4. W tej części zadania przewidziano realizację odcinków ścieżki o różnych nawierzchniach i konstrukcji. Odcinek ścieżki o nawierzchni mineralnej zgonie z rysunkiem PM-P2 będący kontynuacją aktualnie wykonanego odcinka ścieżki w kierunku istniejącego rowu melioracyjnego w północnej części arkusza. Na odcinku ok. 27m jako przeprawa przez rów i lokalne obniżenie terenu (istniejąca droga gruntowa) ścieżka będzie prowadzona na pomostach drewnianych z obustronnym obarierowaniem – przebieg i konstrukcje przedstawiono na rys nr PM-P2 i PM-P1. W dalszej części ścieżka będzie kontynuowana o konstrukcji mineralnej o konstrukcji analogicznej jak w pierwszym odcinku. - Część III – Budowa placu zabaw dla dzieci wg załącznika PZT-1. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią bezpieczną wg załącznika PZT-1. Budowa boiska do piłki plażowej wraz z oprzyrządowaniem wg załącznika PZT-1. - Część IV – Budowa wewnętrznej instalacji zasilania wraz z oświetleniem parkowym wg załącznika PZT-1. Wykonanie instalacji monitoringu dla terenów w miejscowościach Miszkowice i Paprotki zgodnie z załącznikami graficznymi dotyczącymi w/w instalacji. Rysunki szczegółowe dotyczące poszczególnych części zamierzenia udostępniono we właściwych katalogach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 25 000 zł najpóźniej do dnia 01 września 2020 r. do godziny 1000. Decyduje data i godzina wpływu środków do Zamawiającego. 10.2.Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potrzeby oceny ofert, kompletna oferta musi zawierać: 1) Formularz Oferty sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1. SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik; 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.5.1. i 5.5.6. SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego; 5) Wycenę elementów robót według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ; 6) Części zamówienia do wykonania przez Podwykonawców według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ; 7) Dokument potwierdzający wniesienie wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu zaleca się dołączenie kopii dowodu wpłaty).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach