Przetargi.pl
Zagospodarowanie skweru na Osiedlu Smoczka w obrębie ulic: Żurawskiego, Dziadyka, Ciołkosza w Mielcu - cz. 1

Gmina Miejska Mielec ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 7888500 , fax. 17 7888505
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Mielec
  ul. Żeromskiego 26 26
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 17 7888500, fax. 17 7888505
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mielec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie skweru na Osiedlu Smoczka w obrębie ulic: Żurawskiego, Dziadyka, Ciołkosza w Mielcu - cz. 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obszar przeznaczony pod inwestycję obejmuje powierzchnię ok. 0,2249 ha, jest zlokalizowany na działkach o nr ew. gruntu 2995/1, obręb 5-Smoczka, stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec. Bieżący etap zagospodarowania terenu ma za zadanie stworzenie placu zabaw i miejsca wypoczynku, z którego mogą korzystać mieszkańcy zarówno młodszych jak i starszych grup wiekowych. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wykonanie drenażu, b) wykonanie ciągów komunikacyjnych - alejek utwardzonych z kostki, c) dostawę i montaż urządzeń zabawowych, d) wykonanie piaskowej strefy bezpiecznej pod urządzeniami zabawowymi, e) budowę oświetlenia, f) budowę ogrodzenia placu zabaw, g) dostawę i montaż elementów małej architektury na placu zabaw, h) wykonanie przewidzianych projektem nasadzeń w granicach inwestycji, i) obsługę geodezyjną (wytyczenie, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie II i III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112914
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mielec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach