Przetargi.pl
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Skrzyszów, Szynwałd, Łękawica, Ładna

Urząd Gminy Skrzyszów ogłasza przetarg

 • Adres: 33156 Skrzyszów, Skrzyszów 642
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 326 330 , fax. 146 326 332
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Skrzyszów
  Skrzyszów 642
  33156 Skrzyszów, woj. małopolskie
  tel. 146 326 330, fax. 146 326 332
  REGON: 54899100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Skrzyszów, Szynwałd, Łękawica, Ładna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Skrzyszów, Szynwałd, Łękawica, Ładna. Zamówienie podzielone jest na cztery części: 1) zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Skrzyszów, stanowiące część I zamówienia. Zakres prac obejmuje: a. budowę placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych, b. budowę siłowni na wolnym powietrzu wraz z dostawą i montażem urządzeń, c. budowę chodników, d. budowa parkingu przy boisku piłkarskim, e. budowę oświetlenia hybrydowego, f. budowę odwodnienia; 2) zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Szynwałd, stanowiące część II zamówienia. Zakres prac obejmuje: a. budowę alejek spacerowych wraz z elementami małej architektury, b. budowę siłowni na wolnym powietrzu wraz z dostawą i montażem urządzeń, c. rozbudowę placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych, d. budowę odwodnienia, e. budowę oraz wymianę oświetlenia, 3) zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Łękawica, stanowiące część III zamówienia. Zakres prac obejmuje: a. budowę placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych, b. budowę siłowni na wolnym powietrzu wraz z dostawą i montażem urządzeń, c. budowę drogi wewnętrznej z nawierzchni bitumicznej, d. budowę chodników wraz z elementami małej architektury, e. budowę kanalizacji deszczowej, f. budowa oświetlenia i przebudowa sieci TAURON; 4) zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Ładna, stanowiące część IV zamówienia. Zakres prac obejmuje: a. budowę placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych, b. budowę siłowni na wolnym powietrzu wraz z dostawą i montażem urządzeń, c. budowę chodników wraz z elementami małej architektury, d. budowę odwodnienia, e. budowę przejścia dla pieszych, f. rozbudowa oświetlenia ulicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości:  10 000,00 PLN /słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100/ dla części I zamówienia;  5 000,00 PLN /słownie: pięć tysięcy złotych 00/100/ dla części II zamówienia;  10 000,00 PLN /słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100/ dla części III zamówienia;  5 000,00 PLN /słownie: pięć tysięcy złotych 00/100/ dla części IV zamówienia
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, 3) dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 1-4 SIWZ. 4) dowód wpłaty wadium lub kserokopia złożonego dokumentu poświadczającego ustanowienie wadium, 5) oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie RODO – zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ 6) wyceniony przedmiar robót (załącznik nr 9 do SIWZ), który ma charakter poglądowy i nie rodzi skutków prawno – finansowych dla stron, a jedyną ceną wiążącą oferenta jest kwota wpisana w formularzu ofertowym, 7) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji z otwarcia ofert)o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach