Przetargi.pl
Zagospodarowanie centrum wsi Majdan i Oborczyska

Gmina Baranowo ogłasza przetarg

 • Adres: 06-320 Baranowo, Rynek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 613 776 , fax. 297 613 793
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Baranowo
  Rynek 7
  06-320 Baranowo, woj. mazowieckie
  tel. 297 613 776, fax. 297 613 793
  REGON: 55066838000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baranowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie centrum wsi Majdan i Oborczyska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Zagospodarowanie centrum wsi Majdan i Oborczyska. Zakres zamówienia został szczegółowo określony w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do SIWZ i obejmuje wykonanie: Część I: Zagospodarowanie centrum wsi Majdan W ramach zadania występują następujące elementy robót: 1.Roboty ziemne: - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek, -roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 0,25m3 w gruncie kat. II-III z transportem urobku na odległość do 5 km samochodami samowyładowczymi na odwóz lub do wykorzystania na miejscu. - roboty ziemne-nasypy w gruncie kat. II -III. 2.Roboty rozbiórkowe: - mechaniczna rozbiórka nawierzchni betonowej. - mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. - regulacja wysokościowa zasuw sieci wodociągowej. 3.Podbudowy: - profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni. - warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr.0/31,50 m zagęszczonego mechanicznie o gr.10 cm (po zagęszczeniu) pod nawierzchnię chodnika z betonowej kostki brukowej. - warstwa podbudowy z kruszyw łamanych. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego fr.0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie o gr.20 cm (po zagęszczeniu). 4.Nawierzchnie: - nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni chodnika kostki brukowej gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3 – 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. - nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3-5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 5.Odwodnienie: - ścieki podchodnikowe. Pozycja obejmuje koszty wykonania ścieku podchodnikowego, tj. koszty zakupu i transportu materiałów oraz ich wbudowanie. 6. Krawężniki i obrzeża: - krawężniki betonowe. - obrzeża betonowe. 7. Elementy zagospodarowania: - stojaki na rowery. - kosze na śmieci. - słup ogłoszeniowy. - wykonanie trawników parkowych siewem, - pionowe znaki drogowe- słupki z rur stalowych, - pionowe znaki drogowe- znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2 Część II: Zagospodarowanie centrum wsi Oborczyska W ramach ww. zadania występują następujące elementy robót: 1.Roboty ziemne: - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek, -roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 0,25m3 w gruncie kat. II-III z transportem urobku na odległość do 5 km samochodami samowyładowczymi na odwóz lub do wykorzystania na miejscu. 2.Roboty rozbiórkowe: - mechaniczna rozbiórka nawierzchni betonowej. - mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. - ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki rzędowej. - regulacja wysokościowa zasuw sieci wodociągowej. 3.Podbudowy: - profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II – IV pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni. - warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr.0/31,50 m zagęszczonego mechanicznie o gr.10 cm(po zagęszczeniu) pod nawierzchnię chodnika z betonowej kostki brukowej. - warstwa podbudowy z kruszyw łamanych. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego fr.0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie o gr.20 cm (po zagęszczeniu). 4.Nawierzchnie: - nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni chodnika kostki brukowej gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3 – 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. - nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3-5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 5.Odwodnienie: - studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o śr.500 mm. 6. Krawężniki i obrzeża: - krawężniki betonowe. - obrzeża betonowe. 7. Elementy zagospodarowania: - pionowe znaki drogowe- słupki z rur stalowych, - pionowe znaki drogowe- znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2, - oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową – linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie. Zaleca się aby wszyscy Wykonawcy składający oferty cenowe zapoznali się szczegółowo z przedmiarem robót oraz dokonali wizji lokalnej przyszłego placu budowy i jego otoczenia. Sposób rozliczenia kontraktu odbędzie się na podstawie kosztorysu powykonawczego. UWAGA! Jeżeli w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej projektant umieścił nazwy materiałów i producentów, należy je traktować jako przykładowe. Przygotowując ofertę należy zastosować materiały o podobnych lub równoważnych właściwościach. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia jest użyta nazwa własna wyrobu bądź bezpośrednie wskazanie na producenta danego wyrobu, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza się stosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych i jakościowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: Część I – 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) Część II – 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr 72 8917 0001 0030 1240 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim Oddział w Baranowie z adnotacją: "Wadium - Zagospodarowanie centrum wsi Majdan i Oborczyska – część ……. ". 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz ofertowy zgodny z treścią załącznika nr 1 SIWZ, 2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnego z treścią załącznika nr 2 i 3 SIWZ 3. kosztorysy ofertowe 4. potwierdzenie wniesienia wadium 5. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach