Przetargi.pl
Dostawa: odczynników do uzdatniania, dezynfekcji wody i jej zbiorników oraz odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do identyfikacji drobnoustrojów przy użyciu systemu MALDI BIOTYPER Pn-32/18/IM

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie ogłasza przetarg

 • Adres: 02034 Warszawa, ul. Wawelska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 570 94 63 , fax. 22 570 94 63
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
  ul. Wawelska
  02034 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 570 94 63, fax. 22 570 94 63
  REGON: 28836600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.coi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa: odczynników do uzdatniania, dezynfekcji wody i jej zbiorników oraz odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do identyfikacji drobnoustrojów przy użyciu systemu MALDI BIOTYPER Pn-32/18/IM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa: odczynników do uzdatniania, dezynfekcji wody i jej zbiorników oraz odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do identyfikacji drobnoustrojów przy użyciu systemu MALDI BIOTYPER
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą (na podstawie dyspozycji wynikającej z art. 26 ust. 2f ustawy PZP): 1.1. Dla pakietów 2, 3 i 4 - Dokumentów dopuszczających do obrotu - dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych – odpowiednia deklaracja zgodności WE lub certyfikat WE lub powiadomienie Prezesa Urzędu RPLWMiPB; W przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi, zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia. 1.2. Dla pakietów 1, 2 i 3 - Ulotki informacyjne oferowanych produktów zawierające pełny skład, sposób użycia i spektrum działania . 1.3. Dla pakietów 1, 2 i 3 - Karty charakterystyki oferowanych produktów . 3. Inne niezbędne dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 3.1. Upoważnienia (oryginał) do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a także składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenia z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej RP; 3.2. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ; 3.3. Wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 1 do SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach