Przetargi.pl
Zadanie pn. Utworzenie żłobka w Szczekocinach w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019

Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach ogłasza przetarg

 • Adres: 42-445 Szczekociny, ul. Senatorska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 557 050 , fax. 343 557 165
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach
  ul. Senatorska 2
  42-445 Szczekociny, woj. śląskie
  tel. 343 557 050, fax. 343 557 165
  REGON: 15139873500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szczekociny.finn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie pn. Utworzenie żłobka w Szczekocinach w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane mające na celu zmianę sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na poziomie parteru przedszkola w Szczekocinach na żłobek jednooddziałowy.W wyniku przeprowadzonej inwestycji powstanie przestrzeń (wydzielona jako osobna strefa pożarowa) z jednym oddziałem żłobkowym oraz część administracyjno – biurowa.Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ew. 2474, obręb Szczekociny.Zadanie realizowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.Roboty budowlane przeprowadzone zostaną na obiekcie czynnym w istniejącym budynku Przedszkola.Szczegółowy opis zamówienia: 1. Program użytkowy przedmiotowej inwestycji zakłada stworzenie jednoodziałowego żłobka wg poniższego układu:- strefa biurowa,- strefa komunikacyjna, - strefa sanitarna,- strefa usługowa, - strefa obsługi żywieniowej, - strefa gospodarcza. Inwestycja zakłada wykonanie następujących prac zewnętrznych:1) wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz wózków dla potrzeb żłobka; 2) wykonanie schodów zewnętrznych;3) likwidacja istniejącego tarasu zewnętrznego;4) wykonie zadaszeń nad wejściami do budynku; 5) wykonie ściany jako przegrody pożarowej; 6) wykonie prac renowacyjnych elewacji obiektu objętego opracowaniem. Inwestycja zakłada wykonanie następujących prac wewnętrznych:1) remont pomieszczeń objętych opracowaniem wg dokumentacji projektowej; (opracowania branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej) 2) wykonanie nowych okładzin ściennych i sufitowych; 3) wykonie nowych posadzek w pomieszczeniach objętych pracami adaptacyjnymi;4) wymiana stolarki otworowej drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej w tym stolarki PPOŻ; 5) zwiększenie wymiarów otworów drzwiowych i przejść w korytarzach - wyburzenia w ścianach działowych, montaż stalowych belek nadprożowych w ścianach wewnętrznych oraz zewnętrznych;6) wymiana opraw oświetleniowych i oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;7) likwidacja istniejących okładzin ściennych, posadzek;8) wyburzenie ścian wewnętrznych działowych; 9) budowa nowych przegród ze względu na nową aranżację pomieszczeń ze względu na zmianę sposobu użytkowania;10) likwidacji istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej; 11) likwidacji istniejącej infrastruktury technicznej wod-kan, co; 12) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej; 13) wykonanie instalacji elektrycznej; 14) wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej; 15) wykonie instalacji centralnego ogrzewania.Zamawiający dokonał analizy przedmiotu zamówienia pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych i ustalił, iż w przedmiotowym zamówieniu nie zachodzi potrzeba określenia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Szczegółowo przedmiot zamówienia oraz zakres robót i obowiązków Wykonawcy określają: 1. Dokumentacja projektowa- załącznik nr 8 do SIWZ.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 9 do SIWZ.3. Przedmiar robót – załącznik nr 10 do SIWZ. 4.Uzgodnienia PPOŻ, SANEPID – załącznik nr 11 Do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.Przedmiot zamówienie nie obejmuje wyposażenia żłobka, wykonania ciągów komunikacyjnych oraz drogi pożarowej. Rozwiązania równoważne:W dokumentacji projektowej mogą występować znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub źródło towarów a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia opisujące przedmiot zamówienia. Zgodnie z art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie są one wiążące, dlatego należy je traktować, jako minimalne i można dostarczyć elementy równoważne opisywanym, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach projektowych.Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne materiały wymienione w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione materiałami równoważnymi, na etapie realizacji zamówienia. Poprzez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ. Zaleca się sporządzenie zestawienia rozwiązań równoważnych w formie tabeli i załączenie jej do oferty. Jeżeli oferta nie będzie zawierała żadnego dokumentu wskazującego na zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych Zamawiający uzna, że Wykonawca nie przewiduje zastosowania rozwiązań równoważnych.Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że roboty budowlane, dostawy lub usługi będące przedmiotem oferty nie są zgodne z normami, europejskimi ocenami technicznymi, aprobatami,specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których się ona odnosi, jeżeli Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Informacja o obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia Na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 917 ze zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy m. in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenie, że przy realizacji robót będzie zatrudniał osoby, o których mowa w punkcie 1 na podstawie umowy o pracę (dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców) oraz listę osób (pracowników). Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Po zakończeniu robót wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, ze podczas realizacji robót zatrudniał osoby, o których mowa w pkt 1, na podstawie umowy o pracę. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę określoną we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 3.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert i posiadać ważność, co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą.4.Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami(np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 5.Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 6.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Konto BS Szczekociny 44 8277 0002 0009 0000 0566 0006 z podaniem tytułu: Wadium w postępowaniu na roboty budowlane w ramach realizacji projektu pn.:Zadanie pn. Utworzenie żłobka w Szczekocinach w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 7.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert) kwota wniesionego wadium będzie zaksięgowana na rachunku bankowym Zamawiającego. 8.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY: Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wraz z pełnomocnictwem – jeśli wymagane. 2. Oświadczenia wymienione w rozdziale VI ust. 1 niniejszej SIWZ, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 3. Dowód wniesienia wadium:- w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium;- w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. 4. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach