Przetargi.pl
Wykonanie gadżetów z przeznaczeniem na cele promocyjne Miasta Katowice (24 części)

Miasto Katowice ogłasza przetarg

 • Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 32 2593302 , fax. 48 327 054 949
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice
  ul. Młyńska 4
  40-098 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48 32 2593302, fax. 48 327 054 949
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.katowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie gadżetów z przeznaczeniem na cele promocyjne Miasta Katowice (24 części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie podzielone jest na 24 części w tym: Część 1 - Body dziecięce Część 2 - Kubek Część 3 - Chusta wielofunkcyjna Część 4 - Szelki odblaskowe typu V Część 5 - Długopis aluminiowy 1 Część 6 - Długopis aluminiowy 2 Część 7 - Długopis eco Część 8 - Opaska odblaskowa Część 9 - Smycz Część 10 - Magnes na lodówkę Część 11 - Tatuaż zmywalny Część 12 - Balonik Część 13 - Znaczki metalowe typu pins Część 14 - Torba bawelniana Część 15 - Torba papierowa 1 Część 16 - Torba papierowa 2 Część 17 - Skarpety Część 18 - Kawa Część 19 - Pióro wieczne w etui Część 20 - Długopis automatyczny Część 21 - Portfel skórzany uniwersalny Część 22 - Portfel skórzany damski Część 23 - Wizytownik skórzany Część 24 - Cukierki krówki w kuferku Szczegółowy opis każdej z części znajduje się w załącznikach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ​Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wzór oświadczenia zostanie udostępniony Wykonawcom wraz z informacją, o której mowa powyżej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach