Przetargi.pl
„Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piekarach Śląskich”.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 939 379 , fax. 32 287 22 69
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
  ul. Bytomska 84
  41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 323 939 379, fax. 32 287 22 69
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piekary.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piekarach Śląskich”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są prace budowlane związane z remontem sali gimnastycznej. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi: a) Branża budowlana  dostawę i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi obowiązków informacyjnych przy zadaniach inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)”;  modernizację dachu wraz z izolacją, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe i instalacją odgromową – pow. ok 550m2;  wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, oraz wewnętrznej stolarki drzwiowej – ok 100m2;  tynkowanie i malowanie ścian zewnętrznych, renowacja elewacji z cegły – ok 1300m2;  izolacja ścian fundamentowych – ok 150m2;  demontaż elementów instalacyjnych, budowlanych oraz wyposażenia;  demontaż istniejącej posadzki parkietowej – ok 260m2;  wykonanie elastycznej posadzki sportowej wykończonej parkietem – ok 260m2;  wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, wykładziny PCV – ok 100m2;  wymiana stopnic, podstopnic na schodach – 19szt.;  montaż urządzeń sportowych; b) Branża elektryczna  instalację oświetlenia;  instalację gniazd i siły;  ochronę od porażeń prądem elektrycznym;  ochronę przeciwprzepięciową;  instalację odgromową, uziemiającą i ekwipotencjalną;  instalację fotowoltaiczną (demontaż, zabezpieczenie, ponowny montaż). c) Branża sanitarna  instalację wentylacji z centralą nawiewno-wywiewną;  instalację co – ok 150mb wraz z grzejnikami;  drenaż opaskowy – ok 40m2. 2. Informacje dodatkowe dla potencjalnego wykonawcy a) Branża budowlana:  konstrukcja • naprawa konstrukcji budynku: Wykonano: - stężenie ściany szczytowej zgodnie z projektem konstrukcyjno-budowlanym; - słupy ram żelbetowych naprawę części nadziemnej zgodnie z projektem konstrukcyjno-budowlanym Uwaga: Po odkryciu fundamentów i podziemnych części ram żelbetowych należy ocenić ich stan techniczny oraz dokonać naprawy. Ocenę stanu technicznego uzgodnić z Projektantem oraz Inspektorem Nadzoru.  architektura • przebudowa posadzki sportowej w warstwach: - elastyczna posadzka sportowa wykończona parkietem drewnianym klasy I, gr. 22mm. - płyta żelbetowa krzyżowo zbrojona (siatka min. Ø6mm o oczku 15x15cm) gr. min. 15cm, z betonu min. C30/25, - folia PE gr. min. 0,2mm, - styropian min. EPS100 gr. min. 2x10cm (warstwy przesunięte względem siebie), - folia PE gr. min. 0,2mm, - piasek gr. min. 10cm, - kruszywo łamane 0/32 gr. min 15cm. • ściany wew. w miejscu sanitariatów (przy wejściach) należy na wysokość pasa cegieł wykonać wykończenie z dobranej płytki klinkierowej do cegły po jej renowacji jako jej kontynuację (w zamian za malowanie); • należy wykonać renowację istniejącej okładziny drewnianej ścianki działowej klatki schodowej, lub zdemontować i wykonać nową z gatunku drzewa jak stopnice schodowe gr. min. 2,0cm; b) Branża sanitarna a) wentylacja • należy wykonać instalację wentylacji mechanicznej pomieszczeń znajdujących się na parterze jak i piętrze (szatnie) doprowadzonej/sterowanej z centrali wentylacyjnej NW1; c) Branża elektryczna a) Istniejąca instalacja fotowoltaiczna Całą istniejącą instalację fotowoltaiczną należy zdemontować, zabezpieczyć i przechować do momentu jej ponownego zamontowania. Wykonawca ponownie zamontuje instalację fotowoltaiczną wraz z podłączeniem i uruchomieniem. Instalacja fotowoltaiczna została wykonana w 2017r., dlatego demontażu i montażu instalacji fotowoltaicznej należy dokonać w sposób zachowujący gwarancję - w porozumieniu z firmą która wykonała instalację;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212225-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej z form wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PKO Bank Polski SA: nr 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. 5. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej bądź gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: NIE DOTYCZY
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1. 2) Oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 7.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. 4) Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej – zgodnie ze wzorem załączonym przez Zamawiającego. 5) Dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach