Przetargi.pl
Zadanie Nr 1 ,, Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich”. Zadanie Nr 2 ,,Usługi kurierskie świadczone dla Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie”

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 609 490 , fax. 178 609 460
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
  ul. Boya Żeleńskiego
  35-105 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 609 490, fax. 178 609 460
  REGON: 69058767000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie Nr 1 ,, Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich”. Zadanie Nr 2 ,,Usługi kurierskie świadczone dla Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie Nr 1 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i jednostek terenowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek oraz zwrot przesyłek niedoręczonych. Zadanie Nr 2 Usług kurierskie świadczone dla Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Wymagania w odniesieniu do realizacji zamówienia zostały zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Rozdział III SIWZ oraz w Istotnych Postanowieniach Umowy - Rozdział V SIWZ. 4.4 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Wykonawca powinien oświadczyć w formularzu ofertowym, że osoby wykonujące w/w czynności w zakresie realizacji zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy wzywając go na piśmie do przekazania informacji. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SIWZ, w szczególności: a) Formularzami Cenowymi (Rozdział IV) b) Opisem Przedmiotu Zamówienia (Rozdział III) c) Istotnymi Postanowieniami Umowy (Rozdział V)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach