Przetargi.pl
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w okresie 2023 / 2024 r.”

POWIAT JAROSŁAWSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 17
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT JAROSŁAWSKI
  ul. Jana Pawła II 17
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  REGON: 650900306
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.jaroslawski.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w okresie 2023 / 2024 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe i paczki pocztowe) oraz ich ewentualnych zwrotów, które będą realizowane według potrzeb Zamawiającego na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.2. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmują:1) usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dotyczące listów, w zakresie ich przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania;2) usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dotyczące paczek, w zakresie ich przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania;3) doręczenia Zamawiającemu zwrotów potwierdzeń odbioru oraz nie doręczonych przesyłek (przesyłki listowe i paczki pocztowe), po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi / odbiorcy.3. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której na opakowaniu przesyłki nadanej przez Zamawiającego i/lub na dowodzie nadania przesyłki będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający. Nadawcą przesyłki zawsze winien być Zamawiający.4. Zamawiający nie dopuszcza nadawania przesyłek Zamawiającego przez wyłonionego Wykonawcę u innego operatora pocztowego bez zawarcia z nim stosownej umowy, o której mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe i w konsekwencji nie dopuszcza świadczenia przez Wykonawcę usług w formie, w której Wykonawca w istocie jest pośrednikiem pomiędzy Zamawiającym, a innym operatorem.5. Szczegółowy zakres usług będących przedmiotem zamówienia oraz szacowane ilości przesyłek przewidywanych do nadania w trakcie realizacji umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ.6. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia / umowy przez okres 12 miesięcy licząc od dnia wskazanego w umowie, sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, lecz nie dłużej niż do wyczerpania limitu finansowego w kwocie 350 000,00 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100), która stanowić będzie maksymalną wartość zawieranej umowy.7. Określone w tabelach Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Formularza cenowego (Załącznik Nr 2A do SWZ) w kolumnie Nr 4. „Szacowana ilość przesyłek w trakcie umowy” ilości przesyłek zostały przyjęte szacunkowo, w celu wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości nadawanych przesyłek będą wynikać z faktycznych jego potrzeb i mogą odbiegać od ilości podanych w tabelach. 8. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zrealizowania podanych szacunkowo ilości przesyłek, o których mowa powyżej, a Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o wykonanie przedmiotu zamówienia w ilościach określonych w złożonym Formularzu cenowym. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy wyniesie minimum 70% kwoty limitu finansowego, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 SWZ. 9. Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia następować będzie z dołu tj. w terminie późniejszym niż dzień nadania przesyłek, na podstawie faktur wystawianych po zakończeniu każdego kalendarzowego miesiąca świadczenia usług.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:a) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, z późn. zm.),b) art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;2) spełniają warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu odnośnie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 896, z późn. zm.), aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach