Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych dla PBGiTR w Rzeszowie

PODKARPACKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W RZESZOWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 35-241 Rzeszów, ul. Lubelska 4
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 743 32 92
 • Data zamieszczenia: 2022-12-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PODKARPACKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W RZESZOWIE
  ul. Lubelska 4
  35-241 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 743 32 92
  REGON: 180634417
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pbgitr.geodezja.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych dla PBGiTR w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2023 roku na rzecz Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie i jego komórek organizacyjnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych i ich ewentualnych zwrotów na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 896 ze zm.), dalej zwanej „ustawą Prawo pocztowe”. Wykaz lokalizacji poszczególnych komórek organizacyjnych Zamawiającego, na rzecz których świadczone będą usługi pocztowe stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej "SWZ".2. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia, rozumie się przesyłki listowe:2.1. zwykłe - przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii,2.2. zwykłe o przyspieszonym trybie doręczenia - przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii,2.3. polecone - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,2.4. polecone o przyspieszonym trybie doręczenia - przesyłki rejestrowane przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem najszybszej kategorii,2.5. polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za pokwitowaniem przyjęcia i doręczone za pokwitowaniem odbioru,2.6. polecone o przyspieszonym trybie doręczenia za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłki najszybszej kategorii przyjęte za pokwitowaniem przyjęcia i doręczone za pokwitowaniem odbioru.3. Usługi pocztowe obejmują przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek listowych, o wadze do 2000 g oraz liczonych z tolerancją 2 mm wymiarach:3.1. Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm.3.2. Maksimum – suma długości wszystkich trzech wymiarów (długości, szerokości i wysokości) nie może przekroczyć 900 mm, przy czym najdłuższy nie może przekraczać 600 mm.4. Identyfikacja przesyłek w ramach poszczególnych usług odbywać się będzie poprzez:4.1. Format przesyłek:a) Format S do 500 g – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 230 mm, szerokość 160 mm, b) Format M do 1000 g – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm, c) Format L do 2000 g – suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.4.2. Kategorię doręczenia zgodnie z podziałem opisanym w pkt 2.4.3. Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm.5. Przewidywane maksymalne ilości i rodzaj przesyłek i usług, jakie Zamawiający zamierza nadać i zlecić w okresie trwania umowy:1) Przesyłki polecone (do 500 g – format S) - 17 560 szt.2) Przesyłki polecone (do 1000 g – format M) - 43 szt.3) Przesyłki polecone (do 2000 g – format L) - 2 szt.4) Przesyłki polecone o przyspieszonym trybie doręczenia (do 50 g (obszar Europy)) - 7 szt.5) Przesyłki polecone o przyspieszonym trybie doręczenia (do 50 g (Ameryka Północna)) - 4 szt.6) Usługa potwierdzenie odbioru (przesyłki krajowe) - 17 300 szt.7) Usługa potwierdzenie odbioru (przesyłki zagraniczne) - 7 szt.8) Usługa "zwrot przesyłki poleconej" w obrocie krajowym” (do 500 g – format S) - 177 szt.9) Usługa "zwrot przesyłki poleconej" w obrocie zagranicznym” (do 50 g (obszar Europy) - 2 szt.6. Podane w pkt 5 ilości przesyłek zostały oszacowane na podstawie ilości i rodzaju dotychczas zlecanych usług. Ilości i rodzaje przesyłek, jakie faktycznie będą nadawane przez Zamawiającego uzależnione będą od jego rzeczywistych potrzeb, dlatego Zamawiający zastrzega możliwość nie zrealizowania w całości przedmiotu zamówienia oraz przewiduje skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.7. Zamawiający może dokonywać zmian w zakresie rodzaju zamawianych usług. Zmiany mogą polegać na:7.1. zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości i wartości danego rodzaju usług wymienionych w pkt 5,7.2. zamówieniu usługi nie wymienionej w pkt 5.8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, żeby w trakcie obowiązywania umowy świadczył usługę elektronicznego potwierdzenia odbioru oraz przewiduje możliwość przejścia z papierowego druku zwrotnego potwierdzenia odbioru (ZPO) na elektroniczne potwierdzenie odbioru (EPO) w przypadku, jeżeli zmiana ta nie spowoduje wzrostu kosztów zamówienia po stronie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać wymogi określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe oraz zostali wpisani do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego, zgodnie z art. 13 ww. ustawy, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach