Przetargi.pl
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Krasne w 2023 roku”

Gmina Krasne ogłasza przetarg

 • Adres: 36-007 Krasne, Krasne 121
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 23 00 200
 • Data zamieszczenia: 2023-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krasne
  Krasne 121
  36-007 Krasne, woj. podkarpackie
  tel. 17 23 00 200
  REGON: 690582111
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Krasne w 2023 roku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Krasne w okresie 12 miesięcy w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obronie krajowym i zagranicznym. Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na zasadach określonych w przepisach prawa tj. 1.1. ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustawy.1.2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa,1.3. ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,1.4. ustawie z dnia 17 listopada1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,1.5. międzynarodowymi przepisami pocztowymi w przypadku usług pocztowych w obrocie zagranicznym: Światowa Konwencja Pocztowa - Ósmy Protokół Dodatkowy - Genewa 12 sierpnia 2008 r., Regulamin Poczty Listowej.1.6. Regulaminów świadczenia usług pocztowych, które są objęte przedmiotem zamówienia, wydanych przez Wykonawcę, które nie są sprzeczne z ustawą Prawo Pocztowe.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.Lp. Format przesyłki / Zakładana ilość (w szt.)TABELA NR 1. Przesyłka listowa nierejestrowana ekonomiczna (krajowa)1 Format S do 500 g 150 szt.2 Format M do 1000 g 10 szt.3 Format L do 2000 g 5 szt.TABELA NR 2. Przesyłka listowa nierejestrowana priorytetowa (krajowa)4 Format S do 500 g 1szt.5 Format M do 1000 g 1szt.6 Format L do 2000 g 1szt.TABELA NR 3. Przesyłka rejestrowana polecona ekonomiczna (krajowa)7 Format S do 500 g 16 000szt.8 Format M do 1000 g 150szt.9 Format L do 2000 g 50szt.TABELA NR 4. Usługa: Potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej poleconej ekonomicznej (krajowej)10 Format S do 500 g 16000szt.11 Format M do 1000 g 150szt.12 Format L do 2000 g 50szt.TABELA NR 5. Zwrot przesyłki rejestrowanej poleconej ekonomicznej (krajowej)13 Format S do 500 g 1szt.14 Format M do 1000 g 1szt.15 Format L do 2000 g 1szt.TABELA NR 6. Przesyłka rejestrowana polecona priorytetowa (krajowa)16 Format S do 500 g 1szt.17 Format M do 1000 g 1szt.18 Format L do 2000 g 1szt.TABELA NR 7. Usługa: Potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej poleconej priorytetowej (krajowej)19 Format S do 500 g 1szt.20 Format M do 1000 g 1szt.21 Format L do 2000 g 1szt.TABELA NR 8. Zwrot przesyłki rejestrowanej poleconej priorytetowej (krajowej)22 Format S do 500 g 1500szt.23 Format M do 1000 g 1szt.24 Format L do 2000 g 1szt.TABELA NR 10. Przesyłka listowa zagraniczna nierejestrowana priorytetowa25 Do 50 g 10szt.TABELA NR 11. Przesyłka listowa polecona zagraniczna priorytetowa26 Do 50 g 30szt.TABELA NR 12. Usługa: Potwierdzenie odbioru przesyłki listowej poleconej zagranicznej priorytetowej27 Do 50 g 30szt.TABELA NR 13. Zwrot przesyłki listowej poleconej zagranicznej priorytetowej28 Do 50 g 1szt.TABELA NR 14. Paczki EK krajowe A29 Do 1 kg 5szt.TABELA NR 15. Paczki PR krajowe A30 Do 1 kg 1szt.TABELA NR 16. Paczki EK zagraniczne A31 Do 1 kg 1szt.TABELA NR 17. Przekazy pocztowe32 Przekaz na kwotę 1000 zł 1szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach