Przetargi.pl
Zadanie nr 1 - Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1506E w miejscowości Prażki Zadanie nr 2 - Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Łaznów

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim z/s w Jakubowie ogłasza przetarg

 • Adres: 97-217 Lubochnia,
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim z/s w Jakubowie
  97-217 Lubochnia, woj. łódzkie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-tomaszowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie nr 1 - Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1506E w miejscowości Prażki Zadanie nr 2 - Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Łaznów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie w trzech etapach następujących robót, zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacja projektowo - kosztorysową: ZADANIE NR 1 a) roboty rozbiórkowe obiektu oraz dojazdów b) wykonanie ściany oporowej c) wykonanie płyty przejściowej d) konserwacja elementów nośnych obiektu e) wykonanie konstrukcji płyty mostu i poręczy f) wykonanie chodnika i opaski mostu g) umocnienie skarp nasypów pod przyczółkami mostu h) wykonanie nawierzchni na moście i) odtworzenie nawierzchni na dojazdach do mostu k) oznakowanie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu l) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m) wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu ZADANIE NR 2 a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe b) roboty ziemne pod część przelotową obiektu c) montaż stalowej konstrukcji rury karbowanej d) regulacja koryta rzeki e) odtworzenie nawierzchni drogi f) oznakowanie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu g) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza h) wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu Szczegółowy zakres robót (przedmiar) stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-tomaszowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach