Przetargi.pl
ZP/81/2011 zakup, dostawa i montaż wyrobów medycznych w ramach Projektu Nr WND-POIS.12.02.00-00-060/08 Opieka nad dzieckiem z niską wagą urodzeniową z wadami wrodzonymi w okresie przedporodowym, porodowym i poporodowym w ICZMP w Łodzi

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" - Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 2711188, 2711069 , fax. 42 2711187
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" - Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych
  ul. Rzgowska 281/289
  93-338 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 2711188, 2711069, fax. 42 2711187
  REGON: 47161012700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iczmp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/81/2011 zakup, dostawa i montaż wyrobów medycznych w ramach Projektu Nr WND-POIS.12.02.00-00-060/08 Opieka nad dzieckiem z niską wagą urodzeniową z wadami wrodzonymi w okresie przedporodowym, porodowym i poporodowym w ICZMP w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyrobów medycznych w ramach Projektu Nr WND-POIS.12.02.00-00-060/08 Opieka nad dzieckiem z niską wagą urodzeniową z wadami wrodzonymi w okresie przedporodowym, porodowym i poporodowym w ICZMP w Łodzi: 1. pakiet nr 1 - komora laminarna - 1 szt. 2. pakiet nr 2 - aparat RTG przyłóżkowy (przewoźny) 30 KW - 1 szt. 3. pakiet nr 3 - respirator do wentylacji oscylacyjnej - 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Wadium z podziałem na pakiety kształtuje się następująco: Pakiet 1 - 254,70 PLN, słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery i 70/100 PLN; Pakiet 2 - 3 194,44 PLN, słownie: trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery i 44/100 PLN; Pakiet 3 - 2 415,00 PLN, słownie: dwa tysiące czterysta piętnaście i 00/100 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iczmp.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach