Przetargi.pl
Zadanie 2 pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul.: Jarzębinowej i Poprzecznej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Jaśminowej i Poprzecznej w Żyrardowie"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 96300 Żyrardów, ul. Czysta
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 46 855 40 41, , fax. +48 46 855 32 80
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Spółka z o.o.
  ul. Czysta 5
  96300 Żyrardów, woj. mazowieckie
  tel. +48 46 855 40 41, , fax. +48 46 855 32 80
  REGON: 75008665300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pgk.zyrardow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie 2 pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul.: Jarzębinowej i Poprzecznej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Jaśminowej i Poprzecznej w Żyrardowie"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje swym zakresem finansowym i rzeczowym wykonanie robót budowlanych, polegających na Budowie sieci wodociągowej w ul.: Jarzębinowej i Poprzecznej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Jaśminowej i Poprzecznej w Żyrardowie. 2. Opis przedmiotu zamówienia: A. Budowa sieci wodociągowej w ul.: Jarzębinowej i Poprzecznej w Żyrardowie. 1) Budowa sieci wodociągowej w ul.: Jarzębinowej i Poprzecznej o długości ok. 82 mb z rur PVC Ø 110 mm wraz z odejściami sieci wodociągowej do granicy pasa drogowego w ilości 3 szt. o długości ok. 4,5 mb z rur PE Ø 40 mm. 2) Odtworzenie naruszonej podczas prowadzenia prac związanych z budową zakresu wymienionego w pkt. 1) nawierzchni w ul. Jarzębinowej i Poprzecznej – teren nieutwardzony, pasy zieleni. 3) Roboty odwodnieniowe – w przypadku wystąpienia wody gruntowej. 4) Zagęszczenie gruntu wraz z wykonaniem badań zagęszczenia gruntu (w ilości 3 egz. dla Zamawiającego), które potwierdzą uzyskanie wymaganego w Projekcie budowlanym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zwanej dalej STWiORB, stopnia zagęszczenia gruntu, które wykonane zostaną przez jednostkę posiadającą kwalifikacje do wykonywania tych badań. 5) Usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną. 6) Obsługa geodezyjna przedmiotu zamówienia (tyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza opatrzona klauzulą przyjęcia w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym w Żyrardowie – oryginały w ilości 3 egz. dla Zamawiającego). 7) Opracowanie Projektu/ów tymczasowej organizacji ruchu drogowego wprowadzonej/ych na czas trwania robót wraz ze stosownymi opiniami i uzgodnieniami oraz poniesienia opłat za zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót. 8) Próby ciśnieniowe. 9) Wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzgodnieniami i uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych jeśli to będzie konieczne do należytego wykonania robót budowlanych. 10) Wykonanie Dokumentacji powykonawczej w ilości 3 egz. dla Zamawiającego. 11) Inne czynności nie wymienione wyżej, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie 1). B. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Jaśminowej i Poprzecznej w Żyrardowie. 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 107 mb z rur PVC Ø 200 mm wraz ze studniami rewizyjnymi PVC Ø 425 mm w ilości 4 szt. oraz PVC Ø 1000 mm w ilości 1 szt. oraz odejścia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego w ilości 3 szt. o długości ok. 19,5 mb z rur PVC Ø 160 mm. 2) Odtworzenie naruszonej podczas prowadzenia prac związanych z budową zakresu wymienionego w pkt. 1) nawierzchni w ul. Jaśminowej i Poprzecznej – teren nieutwardzony, pasy zieleni. 3) Roboty odwodnieniowe – w przypadku wystąpienia wody gruntowej. 4) Zagęszczenie gruntu wraz z wykonaniem badań zagęszczenia gruntu (w ilości 3 egz. dla Zamawiającego), które potwierdzą uzyskanie wymaganego w Projekcie budowlanym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zwanej dalej STWiORB, stopnia zagęszczenia gruntu, które wykonane zostaną przez jednostkę posiadającą kwalifikacje do wykonywania tych badań. 5) Usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną. 6) Obsługa geodezyjna przedmiotu zamówienia (tyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zaewidencjonowana w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym w Żyrardowie – oryginały w ilości 3 egz. dla Zamawiającego). 7) Opracowanie Projektu/ów tymczasowej organizacji ruchu drogowego wprowadzonej/ych na czas trwania robót wraz ze stosownymi opiniami i uzgodnieniami oraz poniesienia opłat za zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót. 8) Próby szczelności, inspekcja kamerą TV wykonanej kanalizacji sanitarnej w ilości 2 egz. (część opisowa wraz z płytą CD dla Zamawiającego). 9) Wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzgodnieniami i uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych jeśli to będzie konieczne do należytego wykonania robót budowlanych. 10) Wykonanie Dokumentacji powykonawczej w ilości 3 egz. dla Zamawiającego. 11) Inne czynności nie wymienione wyżej, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie 1). Uwaga: Zamawiający wyłącza z zakresu przedmiotu zamówienia budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 6822, 6834 i 6835. Pełna treść opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego https://www.pgk.zyrardow.pl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 4 tys. zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Forma wadium 1) Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), Beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c) kwotę gwarancji; d) termin ważności gwarancji; e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania Umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, lub - zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. 3) Postanowienia powyższe mają zastosowanie również do poręczeń. 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. nr konta 86 1240 5918 1111 0000 4910 1717 z dopiskiem na przelewie: „Wadium na Zadanie 2 pn.: Budowa sieci wodociągowej w ul.: Jarzębinowej i Poprzecznej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Jaśminowej i Poprzecznej w Żyrardowie. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy w oryginale dołączyć do oferty. 4. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać w szczególności: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) będące oświadczeniem, że zaistniały okoliczności, w wyniku których Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego (określone w art. 46 ust. 4a oraz 5 Pzp) – bez potrzeby potwierdzania tych okoliczności przez Zamawiającego; 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą; 3) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie gwarancja wadialna powinna wymieniać nazwy wszystkich podmiotów działających wspólnie lub może zostać wystawiona tylko na jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (nawet bez wyraźnego wskazania w jego treści wielości Wykonawców składających ofertę) pod takim jednak warunkiem, że tenże podmiot jest prawidłowo umocowanym pełnomocnikiem, uprawnionym do działania w imieniu i na rzecz wszystkich współwykonawców. 5. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do ofert należy załączyć: 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Potwierdzenie wniesienia wadium; 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione, bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przesz notariusz (dotyczy również spółki cywilnej); 4. Zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Przedmiotowe zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą w formie pisemnej (w oryginale). 5. Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej na formularzu udostępnionym w ramach SIWZ, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, np. konsorcjum firm, spółkę cywilną): 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. VII SIWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w rozdz. VIII SIWZ. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa: - w pkt. III.3), III.4) i III.7) 5. należy przedłożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; - w pkt. III.5.1) c) i d) Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu; - w pkt. III..5.1) a) i b) i III.7) 1.-4. Wykonawcy składają łącznie. 3) Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach