Przetargi.pl
Wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej, robót budowlanych i prac ogrodniczych dla zadania pn.: „Budowa altany śmietnikowej na potrzeby budynku położonego przy ul. Kobielskiej 91w Warszawie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 04022 Warszawa, ul. Walewska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 300 35 27, , fax. 22 300 35 30
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
  ul. Walewska 4
  04022 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 300 35 27, , fax. 22 300 35 30
  REGON: 1044511900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej, robót budowlanych i prac ogrodniczych dla zadania pn.: „Budowa altany śmietnikowej na potrzeby budynku położonego przy ul. Kobielskiej 91w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 2) uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, 3) wykonanie robót budowlanych i prac ogrodniczych na podstawie dokumentacji projektowo-wykonawczej. 3. Zakres prac określają opis przedmiotu zamówienia i program funkcjonalno–użytkowy, które stanowią załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ 4. Zamawiający oświadcza że: 5. dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (dz. ew. nr 55/3, obr. 3-04-06) przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie, na której będzie posadowiona altana śmietnikowa do obsługi budynku przy ul. Kobielskiej 91.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45451000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 1.600,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, oferta powinna składać się z : 1) wypełnionego Formularza Oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) dowodu wniesienia wadium – zgodnie z zapisami pkt. 27 SIWZ, 3) oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ, 4) oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ, 5) dowodów, o których mowa w pkt 29 SIWZ – w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, 6) dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzającego, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej), 7) oświadczenia czy jest małym albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 105 albo 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 8. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów to: w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału – załącznik nr 8 do SIWZ. 9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o otwarciu ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia– wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną