Przetargi.pl
Zadanie 1Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeńZadanie 2– Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń Zadanie 3Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń przy przebudowie Parku Miejskiego w. Zadanie 4Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń Zadanie5Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie pełnienia obowiązków inspektora ds. budowy i pielęgnacji terenów zielonych oraz pielęgnacji i ochrony drzew i krzewów . Zadanie6Pełnienie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi z możliwością przekształcenia ich w interwencyjne badania ratownicze w sytuacji ujawnienia obiektów do eksploatacji, z

Gmina Końskie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, ul. Partyzantów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3723249, 3723720 , fax. 413 722 955
 • Data zamieszczenia: 2021-03-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Końskie
  ul. Partyzantów 1
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3723249, 3723720, fax. 413 722 955
  REGON: 29100979700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkonskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie 1Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeńZadanie 2– Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń Zadanie 3Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń przy przebudowie Parku Miejskiego w. Zadanie 4Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń Zadanie5Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie pełnienia obowiązków inspektora ds. budowy i pielęgnacji terenów zielonych oraz pielęgnacji i ochrony drzew i krzewów . Zadanie6Pełnienie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi z możliwością przekształcenia ich w interwencyjne badania ratownicze w sytuacji ujawnienia obiektów do eksploatacji, z
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z wymaganiami § 2 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz art. 37 e Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zadanie 1 – pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Zadanie 2 – pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Zadanie 3 – pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Zadanie 4 – pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń. Zadanie 5 – sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie pełnienia obowiązków inspektora ds. budowy i pielęgnacji terenów zielonych oraz pielęgnacji i ochrony drzew i krzewów. Zadanie 6 – pełnienie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi z możliwością przekształcenia ich w interwencyjne badania ratownicze w sytuacji ujawnienia obiektów do eksploatacji, związanymi z realizacją przy przebudowie Parku Miejskiego Szczegóły określają załączniki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach