Przetargi.pl
Zad. nr 10.1. „Budowa zbiornika wodociągowego „Sułków I” z hydrofornią i zagospodarowaniem terenu oraz budowa sieci wodociągowej” w ramach Projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV”

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, ul. Jedynaka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 291 48 06 , fax. 12 291 48 05
 • Data zamieszczenia: 2021-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o.
  ul. Jedynaka 30
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 12 291 48 06, fax. 12 291 48 05
  REGON: 12061801700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zad. nr 10.1. „Budowa zbiornika wodociągowego „Sułków I” z hydrofornią i zagospodarowaniem terenu oraz budowa sieci wodociągowej” w ramach Projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Projekt pn. Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka Wodno – Ściekowa w Aglomeracjach, Przedsięwzięcie inwestycyjne nr 10:Zad. nr 10 – Budowa Zbiorników Wodociągowych „Sułków I i II”z hydroforniami, zagospodarowaniami terenu oraz budową sieci wodociągowej.Zad. Nr 10.1. „Budowa zbiornika wodociągowego „Sułków I” z hydrofornią i zagospodarowaniem terenu oraz budowa sieci wodociągowej”Zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Zad. Nr 10.1. „Budowa zbiornika wodociągowego „Sułków I” z hydrofornią i zagospodarowaniem terenu oraz budowa sieci wodociągowej”Zakres zamówienia dotyczy budowy zbiornika Sułków I wraz z budową sieci wodociągowej:1. Budowa zbiornika wody pitnej (Sułków I) 200 m3 wraz z komorą zasuw, hydrofornią, pomieszczeniami pomocniczymi, instalacjami wewnętrznymi – wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, z zagospodarowaniem terenu: drogą wewnętrzną i chodnikiem z 1 miejscem postojowym, oświetleniem i instalacją energetyczną, siecią wodociągową PEΦ160x14,6 mm, instalacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej, z bezodpływowym zbiornikiem na wodę deszczową o pojemności 10 m3, z rozbiórką istniejącego, murowanego budynku hydroforni o wymiarach dł. 6,9 m, szer. 5,1 m, wys. 4,0, rozbiórką istniejących stalowych zbiorników wodociągowych, podziemnych o pojemności 2 x 50 m3 i rozbiórką 3 komorowego osadnika gnilnego na działce nr. ew. 246/2 obr. Sułków (nr. 0025) gm. Wieliczka wg pozwolenia na budowę znak BGN.6740.W.240.2019 Decyzja nr 914.2019 z dnia 21.06.20192. Budowa sieci wodociągowej hydroforowej PEΦ160x14,6 mm na odc. w3-w3' oraz doprowadzającej wodę do zbiornika "Sułków I" PEΦ160 mm na odc. w6-w6' oraz w6"-w8 wraz z przebudową kabla nN i stanowisk słupowych linii napowietrznej nN na działkach nr 417,415/6,415/5,415/2,415/1,414,366,412,411,394/9,396/1,396/3,258,259/3,260/15,260/13,260/12,260/11,260/4,260/1,96/obręb 0025 Sułków w gminie Wieliczka wg Pozwolenia na budowę znak BGN.6740.W.844.2019 Decyzja nr 291B.2020 z dnia 25.06.2020r.3. Budowa sieci wodociągowej PEΦ160x14,6 mm w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 Kraków – Tarnów w km 6+728 na działce nr 257/1 obręb 0025 w miejscowości Sułków w gminie Wieliczka, powiat wielicki, województwo małopolskie wg. Pozwolenia na budowę znak WI-XI.7840.23.10.2019.JF Decyzja nr 124/B/2019 z dnia 12 listopada 2019r.Długości sieci wodociągowej opisanej w pkt 2 i 3: sieć wodociągowa hydroforowa z rur do wody pitnej PE100 SDR11 na ciśnienie PN16 o średnicy PEØ160x14,6 mm o długości 29,3 m na odcinku z siecią pomiędzy węzłami w3-w3' oraz sieć wodociągowa z rur do wody pitnej PE100 SDR11 na ciśnienie PN16 o średnicyPEØ160x14,6 mm na odcinku pomiędzy węzłami w6- w8 i długości 1085,05 m doprowadzającej wodę do projektowanego zbiornika wody pitnej „Sułków I”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach