Przetargi.pl
Zaciągnięcie kredytu w wysokości 7.850.000zł., na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Miasto Wodzisław Śląski ogłasza przetarg

 • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48324590431 , fax. +48327218703
 • Data zamieszczenia: 2019-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Wodzisław Śląski
  ul. Bogumińska 4
  44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
  tel. +48324590431, fax. +48327218703
  REGON: 00052688300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wodzislaw-slaski.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaciągnięcie kredytu w wysokości 7.850.000zł., na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia dla zadania obejmuje: Zaciągnięcie kredytu w wysokości 7.850.000zł., na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskie. Wykorzystanie kredytu nastąpi w terminie od dnia 01.09.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku w transzach wg potrzeb Kredytobiorcy lub jednorazowo z tym, że Kredytobiorca zastrzega sobie prawo nie wykorzystania całości lub części kredytu. Bankowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu prowizji i odsetek jedynie od kwoty wykorzystanego kredytu. Jednocześnie Kredytobiorca informuje, iż opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredyty o który ubiega się Miasto zostanie przedstawiona przez Kredytobiorcę przed zawarciem umowy kredytowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: Oferent jest bankiem działającym w oparciu o przepisy ustawy Prawo Bankowe. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2018.2187 ze zm.). W przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe Wykonawca przedstawia oświadczenie potwierdzające rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach